Referat fra årsmøter og styremøter

Sunday, 04-Jan-2015 19:26

 

 • Referat fra møter finner du kronologisk nedenfor.

 

ÅRSMØTE 2014

 1. Fastsettelse av medlemskontingent, andelskostnader, havneavgifter og strømavgift, jfr vedtektene §3.

Kategori

Andelspris

Havneavgift

Medlems kontingent

LITEN

15800

1600

350

MELLOM  6m

20500

1700

350

MELLOM  8m

20500

1800

350

STOR

23200

2000

350

 

Fastsette priser for utleie av ledige båtplasser (administrert av styret), jfr   vedtektene § 15.

 

Kategori

Leieavgift

Strøm

LITEN

700

100 +kr 2  pr.kWh

MELLOM

800

100 +kr 2  pr.kWh

STOR

1000

100 +kr 2  pr.kWh

 

Styret oppfordrer alle medlemmer til å melde fra hvis plasssen ikke skal brukes i

Sesongen.

 

BREKSTAD BÅTKLUBB

ÅRSMØTE 2013

Årsmøtet ble avholdt Torsdag 7 mars 2013 kl 1800 på Hovde Gård

 

ÅRSMØTE 2013

 Årsmøtet blir avholdt  Torsdag 7 mars 2013  kl 1800 på Hovde Gård

______________________________________________________________________________

 Tekst i rød farge er fra årsmøtenotater

SAKSLISTE:

 1. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å skrive under protokollen.

 Årsmøte valgte Stig Hovde som dirigent og Terje Myhre og Frode Skomsvold til å underskrive protokoll.

 1. Årsberetning.

 v/Stig Hovde

 1. Behandle regnskap

 Regnskap godkjent av årsmåte.

Kommentar: Det skal til neste år utarbeides et budsjett for klubbens virksomhet og drift

 1. Fastsettelse av medlemskontingent, andelskostnader, havneavgifter og strømavgift, jfr vedtektene §3.

Styret foreslår følgende satser: (gjeldende etter innbetaling 2013)

Kategori

Andelspris

Havneavgift

Medlems kontingent

LITEN

12800

1600

350

MELLOM  6m

19500

1700

350

MELLOM  8m

19500

1800

350

STOR

22200

2000

350

 

Styret fåreslår å beholde avgifter som i fjor samt øke verdien pr innskudd med

Kr. 1000 pr år

 Forslag enstemmig vedtatt av årsmøte.

Fastsette priser for utleie av ledige båtplasser (administrert av styret), jfr   vedtektene § 15.

Forslaget innebærer ingen endring fra 2012

Kategori

Leieavgift

Strøm

LITEN

600

100 +kr 2  pr.kWh

MELLOM

750

100 +kr 2  pr.kWh

STOR

900

100 +kr 2  pr.kWh

 

Styret oppfordrer alle medlemmer til å melde fra hvis plasssen ikke skal brukes i

Sesongen.

 Forslag enstemmig vedtatt av årsmøte.

 1. Behandle styrets forslag til vedlikehold og investeringer for 2013, jfr vedtektene §17

Styrets/Havnekomiteens plan for 2013

Styret foreslår å investere i nye fortøyningsbommer for samtlige plasser av kategori

LITEN. Pris er ca kr. 6500,+mva pr stk og frakt vil bli ca kr 15/pr km +ferge.

Det vil tilkomme ca kr.2500,- å betale i oppgradering for de som disponerer småplasser

Og innskudds verdien på plassen vil øke tilsvarende

Styret foreslår også utvidelse av uteareal ved klubbhuset

Havnekomiteens dugnadsoverslag for 2013

-Div maling vedlikehold på klubbhus

-Feste flyteelementer på de nye utriggerne (2012)

-Utskifting av bolter på landstag

-Noe kabel/elarbeid (Fosenkraft)

-Rep av gangbro

-Utskifting av noen fortøyninger under vann.

  Utover dette kan det være på sin plass med en generell sjekk av hele anlegget.

Forslag enstemmig vedtatt av årsmøte,

med kommentar: Det forutsettes at aktiviteter ikke leder til ytterligere låneopptak. Det undersøkes med forsikringer o.l. angående skilting og anngående ferdsel i havna, med utgangspunkt i å avklare Båtklubbes ansvar. Sykkelparkering ved klubbhus i forbindelse med utvidet uteplass.

 


 

 1. Behandle styrets forslag til dugnadsordning/dugnadsreglement for 2013 jfr vedtektene § 2.

Styret foreslår ingen endring fra fjorårets årsmøtevedtak.

 1. Informasjon

 Orientering dugnadsinntekter fra Brekstad gjestebrygge

 Utleie Kystverket

 Utbetalingsplan SAR brygge. Leieavtale kystverket. Leieavtale Finseth.

 Ny forsikring 2012.

 1. Behandle innkomne forslag

 1. Valg

Valgkomiteens innstilling vedlag

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ÅRSMØTE 2013

 

 

Verv

Varighet

Valgt år

Navn

Merknad

Formann

2 år

2013

Rune Halvorsen

På valg 2015

Nestformann

2 år

2013

Stig Hovde

Konst. (1 år) for Rune Halvorsen

På valg 2014

Kasserer

2 år

2013

Njål Norset

På valg 2015

Styremedlem

2 år

2013

Arve Flatås

På valg 2015

Styre vara medlem

2 år

2012

Arnt Solem

På valg 2014

Havnesjef

2 år

2012

Morten Aae

På valg 2014

Havnekomite medlem

2 år

2013

Gisle Askjemshalten

På valg 2015

Valgkomite leder

1 år

2013

Ken Ronny Strøm

På valg 2014

Valgkomite medlem

1 år

2013

Knut Solheim

På valg 2014

Revisor

2 år

2012

Stig Skogstad

På valg 2014

Revisor vara

2 år

2013

Arnt Joar Lien

På valg 2015

 

Alle kandidater til valg er forespurt og har sagt seg villig.

Brekstad, 25.02.2013

For valgkomiteen Knut Solheim

Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt av årsmøte.

 


 

Årsmelding Brekstad Båtklubb 2012

Brekstad Båtklubb besto ved årsskiftet av 53 aktive medlemmer.

Klubben står som eier og driver av i alt 52 båtplasser fordelt langs brygge 1, 2, 3 og 4. I tillegg har klubben inngått en leieavtale med kommunen om drift og utleie av SAR brygga  hvorav 2-4 båtplasser disponeres av klubbens medlemmer. Vi leier ut 1-2 plasser langs denne brygga til Kystverket. Brekstad Båtklubb betaler Ørland Kommune kr. 8000,- pr år t.o.m. 2016  og vil

Som følge av det overta brygga .

Den gamle gjestebrygga ble solgt etter en kort budrunde for kr 37000,-

Den 12 meters brygga vi hadde til overs ble solgt for kr 8000,-

I 2012 har vi hatt 6 dugnader med innkalling 24 medlemmer har til sammen utført 234 timer

På klubbens anlegg.

Vi har i sesongen stilt med medlemmer til Brekstad Gjestebrygge som Havnevert hver andre

Uke.

«problembrygga» svingskjøt ved dieselbrygge er nå endelig på plass dette har vi brukt mye

Tid og penger på. Det har også vært en del hodebry.

Vidar Kløften produserte en koblingsenhet i stål for oss som vi selv monterte i den utsatte skjøten, og Gjul og Rabban støpte to solide landfester til denne brygga.

Nye landstag med fester ble montert og fortøyningene ble strammet både mot sjøbunn og molo.

Vi har montert nye små, mellomstore og store utriggere, samt ettermontert vann og strømuttak til en del av disse.

Landgangen ble flyttet fra den gamle gjestebrygga og så montert ved klubbhuset.

Vi har også hatt en stor ryddeaksjon på anlegget, og en del mindre og forefallende vedlikehold har fortløpende blitt utført innimellom de fastlagte dugnadsdagene.

                                                 

Styret har hatt 3 styremøter alle i klubbhuset. Vi har fått 4 nye medlemmer i 2012

Vi takker alle for innsatsen i 2012 og ønsker alle en god båtsesong i 2013

Mvh. Stig Hovde Formann

 

 

 

BREKSTAD BÅTKLUBB

7130 BREKSTAD

 

 

Se ellers klubbens hjemmeside på www.brekstadbåtklubb.no for informasjon

 


RESULTAT ÅRSMØTE 2011

Verv Varighet Valgt år Navn Merknad for årsmøte 2012
Formann 2 år 2011 Stig Hovde IKKE PÅ VALG
Nestformann 2 år 2010 Arnt Solem VALG
Kasserer 2 år 2011 Frode Brekstad IKKE PÅ VALG
Styremedlem 2 år 2011 Arve Flatås IKKE PÅ VALG
Styre vara medlem 2 år 2010 Njål Norset VALG

Havnesjef 2 år 2010 Gunnar Hofstad VALG
Havnekomite medlem 2 år 2010 Morten Aae VALG
Havnekomite medlem 2 år 2011 Frode Skomsvold IKKE PÅ VALG

Valgkomite leder 1 år 2011 Rune Halvorsen VALG
Valgkomite medlem 1 år 2011 Svein Rø VALG
Valgkomite vara 1 år 2011 Pål Hegge VALG

Revisor 2 år 2010 Stig Skogstad VALG
Revisor vara 2 år 2011 Arnt Joar Lien IKKE PÅ VALG

FORSLAG TIL ÅRSMØTE 2012
Verv Varighet Valgt år Navn Merknad
Formann 2 år 2011 Stig Hovde På valg i 2013
Nestformann 2 år 2012 Rune Halvorsen FORSLAG (fra styret) OK fra Rune
Kasserer 2 år 2011 Frode Brekstad
Njål Norset På valg i 2013 Konst kasserer 2012 – OK fra Njål
Styremedlem 2 år 2011 Arve Flatås På valg i 2013
Styre vara medlem 2 år 2012 Arnt Solem FORSLAG. OK fra Arnt.

Havnesjef 2 år 2012 Morten Aae FORSLAG. OK fra Morten
Havnekomite medlem 2 år 2011 Frode Skomsvold På valg 2013

Valgkomite leder 1 år 2012 Ken Ronny Strøm FORSLAG – OK fra Ken R.
Valgkomite medlem 1 år 2012 Knut Solheim FORSLAG - ?

Revisor 2 år 2010 Stig Skogstad FORSLAG GJENVALG – OK fra Stig
Revisor vara 2 år 2011 Arnt Joar Lien På valg i 2013

* Uthevet skrift – forslag fra valgkomiteen/styret.

 

Det avholdes årsmøte i Brekstad Båtklubb tirsdag 14 februar på Hovde Gård kl. 19:00

 • Vi ber om at forslag til saker for årsmøtebehandling og da i henhold til vedtektene, må være styret i hende innen 6 februar.

Kontaktpersoner :         

Stig Hovde         stighovd@broadpark.no

Arnt Solem       arnt@fosenkraft.no

 
 • Forslag til nye styre- og funksjonsverv i klubben må være valgkomiteen i hende inne 6 februar.

 

Kontaktperson:             

Rune Halvorsen  rune.halvorsen@online.no

 

Sakliste for årsmøtet vil derfor bli ettersendt etter 6. februar

VELKOMMEN!

Hilsen Styret

 

Årsmøtet avholdt tirsdag den tirsdag 5 april 2011 KL 1900, PÅ ØRLAND KYSTHOTELL

 

Referent:         A.Solem

Dato:                  02.05.2011

Oppmøte: 16 medlemmer + Styremedlemmene A.Flatås, A.Solem, F.Brekstad

______________________________________________________________________________

 

Årsmøtet er referert for hvert enkelt sakspunkt i BLÅ kursiv skrift.

 

SAKSLISTE:

 

Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å skrive under protokollen.

 

Årsberetning.

 

Behandle regnskap.

 

 

 
 • Fastsettelse av medlemskontingent, andelskostnader, havneavgifter og strømavgift, jfr vedtektene §3.

 

 

 
 • Fastsette priser for utleie av evt ledige båtplasser (administrert av styret), jfr vedtektene § 15. Forslaget innebærer ingen endring fra 2010.

 

 • Behandle styrets forslag til vedlikehold og investeringer for 2011, jfr vedtektene §17.
  • Styrets/Havnekomiteens plan for 2011

 

 • Behandle styrets forslag til dugnadsordning/dugnadsreglement for 2010, jfr vedtektene § 2.
  • Forslag til endring i pkt 1
  • Forslag til endring i pkt 6

 

 

 

 

 

 
 • Info
  •  N.Norset orienterer angående gjestehavn

 

 

 
 • Behandle eventuelle innkomne forslag

 

Valg.

 

 

 

 

 


 • Valg av dirigent, referent og to medlemmer for   signering av protokoll

 

 

 

 

 

 

Arve Flatås-dirigent, Arnt Solem- referent, Åge Kotte og Rune Halvorsen
-Kommetarer på sen innmeldingsfrist for forslag, vedlegg medsendes(ikke bare på hjemmeside) og på selve innkallingen pr post for de som ikke ønsker pr E-post. Styret tilstreber seg å rette på dette ved neste Årsmøte.

2.  Årsberetning

 

Vi har samme antall båtplasser som forrige år, 49 plasser.

 

Siden forrige årsmøte har det vært avholdt 3 styremøter.

 

Ved forrige årsmøte ble det besluttet å videreføre utskifting av de 4 siste Utriggere mot øst samt skifte den private bryggen til Eriksen.

 

Strømsøyler til Gjestekai og de 4 siste mellomstore plassene er  montert, men det er fortsatt ikke koblet strøm på en søyle samt lys mangler på noen søyler.

 

Montering av den korte bryggebiten er som planlagt montert på den nye bryggen men det gjenstår å forankre denne samt montere pullerter.

 

Gjestekai ble skadet og brakk under uværet i vinter. Se egen vedikeholdsplan.

 

Njål har jobbet med etablering av ny gjestekai, men det er fortsatt en vei å gå før den kan bli en realitet.

 

 

 

På vegne av styret ønskes alle medlemmene en riktig god og trygg båtsesong.

 

 

 

 

Geir Skogstad

Styreleder

 

 

 

Årsberetning opplest og ingen kommentarer. Årsberetningen er dermed godkjent


3. Regnskap

 

 

 

Regnskapet presentert av kasserer Frode Brekstad.

 

 

 

 

 

Presiseringer:     

 

 

- Post Vedlikehold 22840.-5 hvor 199181.- er utskifting av “Eriksen” bryggen

 

 

- RDA midlene er i øremerket ikke disponerbare for annet enn gjestebryggeprosjektet

 

 

 
Årsmøtet pålegger styret/kasserer å påfører utestående dugnadsavgift på de gjeldende medlemmers årsfaktura.

4. Fastsettelse av medlemskontingent, andelskostnader, havneavgifter og strømavgift, jfr vedtektene §3.

 

 

 

Styret går inn for opprettholdelse av dages medlemskontigent, andelskost, havneavgifter og strømavgifter og i overenstemmelse med tidligere vedtak

 

 

Dagens satser:

 

Kategori/ bredde*                              Pris pr. kategori                            Havneavgift                   Medlemskont

 

LITEN   (ca 2,4 m)                                    KR.   9 800,-                  KR.   1600,-                   KR. 350,-

 

MELLOM A/el (3,4 m)                           KR. 14 000,-                   KR.   1800,-                   KR. 350,-

 

MELLOM B/el (3,4 m /oppr 2006)       KR.  16 500,-                 KR.   1800,-                   KR. 350,-

 

STOR /el (ca 4,4 m /oppgr 2006)          KR. 19 200,-                  KR. 2000,-                     KR. 350,-

*Oppgitte plassbredder er omtrentlige mål, senter til senter på utligger.

 

 

 

 

 

 

 

Dagens Strømavgiftsordning:

 

Pris pr kwt fastsettes ved å dele den totale regningen til klubben gjennom hele året, på det totale forbruket.

 

Den enkelte plass/medlem faktureres etterskuddsvis, etter forbruk iht beregnet kostnad pr kwt. Forbruk på gjestekai skal ikke belastes medlemmene.

 

Årsmøtet presiserer at tabellen inneholdt feil i priskategori. Dette er rettet i overstående tabell.

Styrets forslag vedtas med denne presiseringen
5. Fastsette priser for utleie av evt ledige båtplasser (administrert av styret), jfr vedtektene § 15.

 

 

 

Styrets forslag innebærer ingen endring fra 2010:

 

 

Avgifter pr mnd:

 

Liten plass: kr 600,-

Mellomstor plass: kr 750,-

Stor plass: 900,-

 

Tilleggskostnad for strøm:

 

Engangsavgift for åpning/nøkkel: kr 100,-

Kostnad for forbruk: kr 2 pr kW/t

 

 

Årsmøtet vedtar Styrets forslag med presisering om  “Avgifter pr påbegynte måned”

 

 


6. Vedlikehold og investeringer for 2011

 

 

Havnekomiteen informerer

 

 

Siste høst og vinter har vi hatt en del bergingsaksjoner på anlegget vårt.

Spesielt gjestebrygga har fått hard medfart.

Vi har engasjert Vidar Kløften  til å produsere  nye fester og stag for oss og håper å ha disse tilgjengelig ved årets første dugnad lørdag 16.april.

Vi håper å få lagt ut igjen utriggerne som vi har på land, samt å få reparert gjestebrygga denne dagen.

Det har som sagt kommet til en del vedlikehold gjennom vinteren, samt at vi også henger etter med en del fra forrige sesong.

 

25 av klubbens medlemmer sto for ca.250 dugnadstimer forrige sesong, og dette er dobbelt så mange timer som det egentlig er pålagt disse 25 medlemmene å utføre.

Havnekomiteen  foreslår derfor å øke antall lovpålagte dugnadstimer pr. medlem til 8 mot de fem timer  vi praktiserer i dag. Medlemmene må da bidra med to dugnader pr. sesong.

Videre ønsker vi også å øke ”dugnadsavgiften” til 1000,-  Se pkt 7 på agenda

 

Det vil bli arrangert minimum 4 dugnader pr. år, henholdsvis i april, mai, september og oktober måned.

Dugnadsinnkallinger vil bli sendt ut til medlemmene senest en uke før dato.

Oppslag om dette vil også bli å finne i og utenfor klubbhuset vårt.

 

Formann havnekomiteen har gjort et overslag som viser at vedlikeholdet for inneværende år vil koste oss ca. 44500,-

Da er eventuelle nye anskaffelser til utriggere ikke tatt med. Storparten av kostnadene går med til sikring av anlegget vårt.

 

 

Videre følger også en oversikt over gjenstående vedlikehold på anlegget vårt pr. ¼-2011.

 

 

 

 

For havnekomiteen:

 

Morten Aae

 

Årsmøtet informeres av Morten Aae
Styrets/Havnekomiteens vedlikeholdsplan i prioritert rekkefølge

 

 • Reparere og sikre gjestebrygge mot land.                                                                          (est.15.000,-)
 • Reparere samt legge ut igjen utriggerne som ble tatt på land før vinteren.        (est 8000,-)
 • Koble strøm til EL-søyle ved bås nr.16.
 • Reparere vannledninger samt å feste vannpostkran skikkelig                               (est.500,-)
 • Generell gjennomgang av anleggets forankringer, samt utskifting og oppgradering av disse etter behov.                                                                                                                             (est.5000,-)
 • Støpe landfeste og montere landstag ytterst på brygga nedenfor dieseltank.    (est.8000,-)
 • Reparere fester/hengsler på ”utleiebrygga”.
 • Montere bryggepullerter på ”utleiebrygga”.
 • Feste strømskap til molodekke ved dieseltank, da skapet i dag ligger i steinfyllingen nedenfor.
 • Generell gjennomgang av anleggets EL-anlegg, samt den utbedring som kreves. (est.3000,-)
 • Innbygging av vannrør og kabler langs brygga der hvor dette ikke er ferdig.
 • Ettersyn og eventuell stramming av alle innfestinger på ”ørstautriggere”.
 • Utbedre manglende fendring på ”ørstautriggere”.
 • Montere flytepontonger på utriggere ved bås 27 og 29.
 • Utbedre hjulene på trebrua mellom bryggene.
 • Fjerne rekkverk langsetter moloen.
 • Forlenge rekkverket på landgangen ved klubbhuset.
 • Maling av klubbhuset.                                                                                       (samlepost 5000,-)

TOTALT VEDLIKEHOLD                                                                                         44.500,-

 

Mesteparten av disse punktene krever ikke så mye arbeid av oss, mens enkelte opptar en hel dugnad alene.

Denne listen blir også å finne som oppslag inne i klubbhuset.

 

 

 

 

 

Årsmøtet presiserer:

 

 

-K Solheim ber klubben besørge oppdrift av langsgående flyteseksjon (brygge 2) da det ved isgang er store problemer med uteriggere og selve bryggen blir svært skjevbelastet/oppdriftsproblemer

 

 

-Det presiseres også her viktigheten av innkreving av dugnadsavgift for ivaretakelse av vedlikehold

 

 

 
Årsmøtet vedtar styrets/havnekomiteens forslag mot 1 stemme

 

 

 

Styrets forslag til oppgradering av mellomstore utriggere:

 

7 stk mellomstore plasser (6. meter) dvs for båter opptil 25 fot

 

 

4 x  ikke gangbar Kongensvoll Plast                            6000,-          26000,-

3 x gangbar Kongensvoll Plast                                                   9000,-          27000,-

Totalt                                                                                                                            53000,-

Eks.mva

Budsjettpriser ihht prisliste

 

 

Styrets forslag vedtas med 1 stemme imot

7. Behandle styrets forslag til dugnadsreglement for 2011

 

Bakgrunn:

25 av klubbens medlemmer sto for ca.250 dugnadstimer forrige sesong, og dette er dobbelt så mange timer som det egentlig er pålagt disse 25 medlemmene å utføre. Havnekomiteen  foreslår derfor å øke antall pålagte dugnadstimer pr. medlem og også et ønske om en økning “dugnadsavgiften”.

 

Styrets/Havnekomiteens forslag til endring i dugnadsreglement 2011:

 

Pålagte dugnadstimer pr medlem                                 8t  (5t i dag)

Dugnadsavgift                                                              1000,- (750,- idag)

 

Årsmøtet vedtar økning i dugnadsavgiften øket til kr 1200,- og med fratrekk for deltatt andel dvs x/8-deler (eksempel deltatt 6 timer: 1200-( 6/8 x 1200) = 300)


8. Informasjon

 

 

Njål Norset orienterer om status på gjestebrygge prosjektet

 

 


9. Innkommede forslag

 

 

 

Sak 1. (Stig Hovde)

Inntekter på gjesteplasser.

Det bør opprettes en vaktordning for innkreving av avgift.

Vi bør også benytte plasser som er ledige for korte tidsrom til gjesteplasser.

 

Forslag:

Vaktordningen kan være på ukesbasis med 2-3 kontroller hver ettermiddag/kveld

Den kan rulleres på alle medlemmer eller en gruppe medlemmer og belønnes med f.eks 1 dugnadstime pr kveld.

I.h.t våre egne plasser,  få produsert  en liste over ledige døgn samt stille strøm til

disposisjon. Det er helt sikkert en del medlemmer som aldri benytter seg av strøm.

 

Styrets innstilling til forslaget:

Styret foreslår å utpeke en 1 person for ferieavlastning etc. Det godskrives 1 dugnadstime pr. kveld. Forslagets andre avsnitt ansees for omfattende å administrere.

 

Styrets innstilling vedtas

 

 

Sak 2 (Stig Hovde)

Medlemskontigent

Da flere ektefeller/samboere viser stor interesse for båtlivet og dets gleder så vil det nok være på tide å innlemme disse i ”Gutteklubben”

 

Forslag:

Innføre et Familiemedlemskap for de søm ønsker det.  Prisforskjell på enkeltmedlemskap og familiemedlemskap kan være en symbolsk sum på f.eks

Kr. 100,-

 

Styrets innstilling til forslaget:

Styret foreslår at medlemskapet deles i to grupper:

-Enkeltmedlemskap (består) kr 350,-

-Familiemedlemskap på kr 500,-

 

Årsmøtet vedtar Styrets innstilling.  Medlemmene fyller inn aktuelt medlemskap selv på tilsendt giro for årsavgift

 

 

 

 

 


10. Valg 2011

Valgkomiteens innstilling til valg til styre og verv

 

Verv

Varighet

Valgt år

 

Ny kandidat

Formann

2 år

2009

Geir Skogstad

Stig Hovde

Nestformann/Sekretær

2 år

2010

Arnt Solem

 

Kasserer

2 år

2009

Frode Brekstad

Stiller til gjenvalg

Styremedlem

2 år

2009

Arve Flatås

Stiller til gjenvalg

Havnesjef

2 år

2010

Gunnar Hofstad

 

Styre vara medlem

2 år

2010

Njål Norset

 

 

 

 

 

 

Havnekomite medlem

2 år

2010

Morten Aae

 

Havnekomite medlem

2 år

2009

Sigurd Sigurdsen

Frode Skomsvold

 

 

 

 

 

Valgkomite leder

1 år

2010

Frode Skomsvold

Rune Halvorsen

Valgkomite medlem

1 år

2010

Svein Rø

Stiller til gjenvalg

Valgkomite vara

1 år

2010

Stig Hovde

Pål Hegge

 

 

 

 

 

Revisor

2 år

2010

Stig Skogstad

 

Revisor vara

2 år

2009

Jøran Sørdal

Arnt Joar Lien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmøtet vedtar valgkomiteens innstilling og det nye styret 2011 og øvrige verv blir som følger:

 

Verv

Varighet

Valgt år

 

Ny kandidat

Formann

2 år

2011

Stig Hovde

Ny

Nestformann/Sekretær

2 år

2010

Arnt Solem

 

Kasserer

2 år

2011

Frode Brekstad

Gjenvalgt

Styremedlem

2 år

2011

Arve Flatås

Gjenvalgt

Havnesjef

2 år

2010

Gunnar Hofstad

 

Styre vara medlem

2 år

2010

Njål Norset

 

 

 

 

 

 

Havnekomite medlem

2 år

2010

Morten Aae

 

Havnekomite medlem

2 år

2011

Frode Skomsvold

Ny

 

 

 

 

 

Valgkomite leder

1 år

2011

Rune Halvorsen

Ny

Valgkomite medlem

1 år

2011

Svein Rø

Gjenvalgt

Valgkomite vara

1 år

2011

Pål Hegge

Ny

 

 

 

 

 

Revisor

2 år

2010

Stig Skogstad

 

Revisor vara

2 år

2011

Arnt Joar Lien

Ny

 

 

 

 

 

 

Årsmøtet takker Geir Skogstad for innsatsen som styrets leder- Takk!

 

 

REFERAT ÅRSMØTE 2010

 

Sted: ØRLAND KYSTHOTELL                      Tidspunkt: Tir 23. mars 2010 kl 1900.

______________________________________________________________________________

 

TIL STEDE:   __18_ medlemmer

 

SAK 1:              Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å skrive under protokollen

Arve Flatås ble valgt som dirigent.

Njål Norset ble valgt som referent.

Roger Langeland og Åge Kotte ble valgt til å skrive under protokollen.

 

Det var ingen merknader til innkalling, enstemmig godkjent.

 

SAK 2:              Årsberetning

Årsmelding som vist under, ble gjennomgått med utfyllende kommentarer av Leder Geir Skogstad.

 


ÅRSMELDING 2010  

Vi har samme antall båtplasser som forrige år, 49 plasser.

Siden forrige årsmøte har det vært avholdt 3 styremøter.

 

Ved forrige årsmøte ble det besluttet å videreføre utskifting av

Utriggere avhengig av eventuelle utgifter ifm Gjestekaia.

 

Det ble ikke foretatt noen større oppgraderinger på Gjestekaia.

I den forbindelse blei det bestilt og utskiftet utriggere på de siste 7 plassene på Brygge 4. Den ene plassen ble oppgradert til stor plass.

 

Strømsøyler til Gjestekai og de 4 siste mellomstore plassene er

ikke montert, men det er foretatt generelt annet vedlikehold.

 

Nødreperasjon på innfesting av Gjestekai og Brygge 2 ble utført av noen kjekke karer på høsten da det var mye ruskvær og ugunstig vindretning.

 

Det jobbes nå med å stifte ei egen gruppe som har til formål å oppgradere

Gjestekaia og dets fasiliteter. Denne gruppa planlegges å bestå av representanter fra Ørland kommune, det politiske miljø, næringsliv, handelsstand og havnas båtklubber. Dette for å skaffe en bredest mulig forståelse, finansiering og tilrettelegging til alle fasiliteter ved denne.

 

Njål har lagt ned en meget god jobb med søknad om RDA midler, dette hastet da søknadsfristen var 15 Mars dette år.

 

På vegne av styret ønskes alle medlemmene en riktig god og trygg båtsesong.

 

 

                           

Det kom opp spørsmål om gjestebrygge og kaifront.

Geir S og Arve F orienterte om status på dette og det ble også opplyst om at det er interesse fra flere om å kunne få tildelt båtplass. Disse står nå på venteliste.

 

Årsmeldinga   ble  enstemmig godkjent av årsmøtet.

 

 

SAK 3:              Regnskap

 

Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Frode Brekstad.

Overskudd / underskudd siste år på                      kr -63.311,-

Gjenværende lån:                                                      kr  104.733,-

Egenkapitalen utenom lån pr 31.12.2010

er iht regnskapet                                                       kr  36.462,-

 

Rune H etterspurte en oppdeling av posten ”Vedlikehold” for å kunne se hva som er investering og hva som er vedlikehold av eksisterende kai-anlegg. Dette ble tatt til etterretning og kasserer ser på hva som kan gjøres med dette for 2010-regnskapet.

 

Regnskapet ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

 

 

SAK 4:              Fastsettelse av medlemskontingent, andelskostnader, havneavgifter og strømavgifter for 2009

 

Se årsmøte referat fra 2009 for historikk.

Plass 37 – 46??? er oppgradert i 2009. Sistnevnte er oppgradert til stor plass med tilsvarende innbetaling og verdiøkning.   

 

Det er fortsatt mange underkategorier og ulik standard på plasser i samme størrelseskategori. Kategori tilhørighet for hver andel/båtplass skal derfor framgå av, og holdes à jour, på medlemsliste.

 

Dagens kostnadsnivå på medlemskontingent ønskes videreført.

Kostnadsnivå på avgifter ønskes økt med kr 1000,- årlig en periode (3 år) framover. Samtidig skal verdien på plassene (pris pr kategori) oppjusteres tilsvarende årlig neste sesong, slik at den økte havneavgiften kommer andelshaverne til gode ved evt salg. Forslaget blir da som følger:

 


Kategori/ bredde*                       Pris pr. kategori                          Havneavgift                    Medlemskont

 

LITEN   (ca 2,4 m)                                     KR.   8 800,-                   KR.   1600,-                    KR. 350,-

 

MELLOM A (3,4 m)                                 KR. 11 000,-                   KR.   1800,-                    KR. 350,- Utgår da denne ikke lengre eksisterer

 

MELLOM A/el (3,4 m)                            KR. 13 000,-                   KR.   1800,-                    KR. 350,-

 

MELLOM B/el (3,4 m /oppr 2006)        KR.  15 500,-                  KR.   1800,-                    KR. 350,-

 

STOR /el (ca 4,4 m /oppgr 2006)           KR. 18 200,-                   KR. 2000,-                      KR. 350,-

*Oppgitte plassbredder er omtrentlige mål, senter til senter på utligger.

 

Det ble begrunnet og argumentert for å muliggjøre investeringer på brygge 4 så er det behov for foreslått 3-årig økning.

 

Under debatten ble det diskutert behov for vedlikehold kontra nyinvesteringer. Styrets argumentasjon gikk på at utskifting av deler av bryggene var den minst arbeidskrevende formen for vedlikehold, men at det allikevel er behov for vedlikehold på eksisterende kaianlegg.

 

Noen medlemmer etterspør også en flerårig plan på vedlikehold og nyinvesteringer.

 

Styret ser at en slik plan kan med fordel utarbeides og legges frem for medlemmene, gjerne på www.brekstadbåtklubb.no -> Klubbhuset og som oppslag i Klubbhuset nede på moloen. En slik ettårs-plan eksisterer allerede for planlagt vedlikeholdsarbeid.

 

Denne skal ajourføres av havnekomiteen og det nye styret.

 

Forslaget ble enstemmig godkjent av årsmøtet.


Fastsettelse strømavgifter 2009:

Forslag:

Pris pr kwt fastsettes ved å dele den totale regningen til klubben gjennom hele året, på det totale forbruket.

 

Den enkelte plass/medlem faktureres etterskuddsvis, etter forbruk iht beregnet kostnad pr kwt.

 

Det ble stilt spørsmål til beregningsmodellen, Frode forklarte og det ble understreket at forbruk på gjestekai ikke belastes medlemmene.

 

Forslaget ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

 

SAK 5:              Fastsette priser for utleie av ledig båtplass (administrert av styret), jfr vedtektene § 15-4.

 

Kostnadsnivået ønskes økt ca 20 %, bl a for å unngå at det blir mer lønnsomt å leie plass enn å disponere andelsplass.

 

Forslaget er da som følger for 2010:

 

Avgifter pr mnd:

 

Liten plass: kr 600,-

Mellomstor plass: kr 750,-

Stor plass: 900,-

 

Tilleggskostnad for strøm:

 

Engangsavgift for åpning/nøkkel: kr 100,-

Kostnad for forbruk: kr 2 pr kW/t

 

Etter litt diskusjon rundt kW/t-pris så ble det overlatt til kasserer å skjønnsmessig vurdere dette. En pris rundt 2 kr. er vel et bra tips.

 

Forslaget ble enstemmig godkjent av årsmøtet.


SAK 6:              Behandle styrets forslag til investeringsbudsjett og vedlikeholdsplan for 2010

 

 

Det er usikkerhet knyttet til kostnader til endringer i sjøkanten mot kultursenteret. Styret er i dialog med kommunen om tiltak. Samtidig har klubben utviklet en prosjektskisse og søkt om RDA-midler til etablering av ny gjestebrygge som griper inn i dette.

 

Vedlikeholdsplanen holdes utenom disse prosjektene. Den er avgrenset til vanlig vedlikehold og ikke tallfestet mtp kostnader.

 

Styret orienterte:

 

Strømsøyler er innkjøpt, men montasjen er satt på vent pga. usikkerhet med løsning i sjøkant.

Kai2 planlegges fiksert (pæler med rulle-innfesting) når sjøkant-løsning er på plass.

Vedlikeholdsplan fra 2009 videreføres. Se www.brekstadbåtklubb.no à Havnekomiteen

 

 

Forslaget ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

 

 

SAK 7:              ingen sak… :-)


SAK 8:              Behandle styrets forslag til dugnadsordning/dugnadsreglement 2010

 

Styret minte om at dugnadsreglementet innebærer at hvert enkelt medlem har ansvaret for å ta kontakt med havnekomiteen eller styret for tildeling av oppdrag, og selv sørge for å utføre og dokumentere dugnadsarbeid for klubben.

 

Avgiften for å manglende oppfylling av dugnadsplikten videreføres på kr 750,- iht styrets forslag.  Dette er dugnadsreglementet som ble vedtatt enstemmig:

 

Dugnadsreglement Brekstad Båtklubb

Utfyllende bestemmelser om dugnadsorganisering i Brekstad Båtklubb – vedtatt på årsmøte 19-03-2007 og besluttet videreført på årsmøte 25/03-2008 og 17/03-2009.

 

 1. Medlemmer med anvist båtplass / andelseiere som ikke er gitt fritak gjennom dette reglement eller av styret, er dugnadspliktige. Dugnadsplikten pr båtplass omfatter minst 5 timers relevant arbeid for klubben, eller utførelse av spesielt oppdrag etter avtale med styret eller havnekomiteen. 

 

 1. Følgende medlemmer er fritatt for dugnad (tvilstilfeller skal meldes til styret for vurdering):
  • Medlemmer som ikke har anvist båtplass
  • Medlemmer som av helsemessige årsaker ikke kan utføre dugnad.

 

 

 
 1. Hvert medlem må selv melde seg på fastsatte dugnadsdager til styret /havnekomiteen. Aktuelle oppdrag og datoer skal framgå av vedlikeholdsplanen som legges fram på årsmøtet og på klubbens hjemmeside på internett. Styret tar forbehold om endringer i oppsatte dager og skisserte oppgaver.

 

 1. Medlemmer med spesialkompetanse som f eks dykking, IT-ferdigheter, sveising etc, kan oppfylle sin dugnadsplikt gjennom spesielle oppdrag for klubben, etter avtale med styret.

Administrativt arbeid i styret teller også som dugnadsinnsats.

 

 1. Ansvaret for oppfylling av dugnadsplikten ligger hos medlemmet selv. Dette gjelder også varsel om utført arbeid til styret, og dokumentasjon av utført dugnad på oversikt/ dugnadsregistreringsskjema utlagt i klubbhuset (se vedlegg).

 

 1. Medlemmer som uten grunn godkjent av styret, IKKE kan dokumentere gjennomført pålagt dugnad (på oversikt/ dugnadsregistreringsskjema), må betale kr 750,- i ”dugnadsavgift” til Brekstad Båtklubb.

 

 1. Eventuell dugnadsavgift skal avkreves ved særskilt varsel med spesifisert betalingsfrist.

 

 1. Dersom dugnadsavgiften ikke er innbetalt innen frist oppgitt i rekommandert påkrav, mister aktuelle medlemmet sine rettigheter i klubben og båtplassen, Jfr vedtektenes §3.

 

Vedtaket i sak 8 innebærer at hvert enkelt medlem selv har ansvaret for å utføre og varsle styret om sin innsats f eks ved registrering på liste i klubbhuset. De som uten grunn godkjent av styret ikke utfører dugnad for klubben, pålegges dugnadsavgift kr 750,- etter sesongen.

 

Forslaget ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

 

Det kom forslag på en sjekkliste som medlemmene kan se på dersom det enkelte medlemmet ikke kan komme på de oppsatte dugnadsdagene. Havnekomiteens formann ser på dette og gjør ett oppslag i Klubbhuset.

 

Også et forslag om organisert ”høstdugnad” var det stor enighet om kunne være en effektiv måte å sikre anlegget på for vinteren og unngå unødig arbeid på vedlikehold/reparasjoner neste vår.

 

 


SAK 9:              Behandle eventuelle innkomne forslag

 

A. Hva skjer med ”NSSR brygga”?

Morten Aae med flere etterlyser informasjon om tiltak på NSSR-brygga nå som redningsskøyta er borte.

 

Styret redegjorde for at brygga eies av kommunen, og at klubbens handlingsrom er begrenset.

 

B. Orienteringssaker

 

Styret (og Njål Norset) orienterte om bl.a. om planene for den nye gjestebrygga, nye sponsorer, medlemskort.


SAK 10:            Valg

 

Status før valget:                                                                              

 

Verv                                                                                          Varighet            På valg 2010    

Formann: Geir Skogstad                                                                     2 år                      Nei

Kasserer: Frode Brekstad                                                                   2 år                      Nei

Styremedl: Arve Flatås                                                            2 år                      Nei

Nestformann:      Kolbjørn Gjestad                                                      2 år                      Ja

Havnesjef:          Gunnar Hofstad                                                        2 år                      Ja                        

Styre varamedlem: Njål Norset                                             2 år                      Ja                                      

Havnekomite medlem: Sigurd Sigurdsen                                          2 år                      nei                       

Havnekomite medlem: Johnny Lian                                                    2 år                      Ja                        

 

Valgkomitè leder:            Svein Rø                                                      1 år                      ja                        

Valgkomitè medlem:       Frode Skomsvold                                       1 år                      ja                        

Valgkomitè vara:             Morten Aae                                                  1 år                      ja                        

 

Revisor: Stig Skogstad                                                            2 år                      Ja                                      

Revisor vara: Jøran Sørdal                                                                  2 år                      Nei        

 

 

Valgkomiteens forslag til årsmøtet:

 

Legges fram av Frode Skomsvold?

 

Her er valgkomiteens kandidater til valg 23.03.2010

 

Nestleder 2 år: Arnt Ragnvald Solem

 

Havnesjef 2 år: Gunnar Hofstad

 

Styre varamedlem, 2 år :

 

Medlem havnekomite 2 år: Morten Aae

 

Leder valgkomite 1 år: Frode Skomsvold

 

Medlem valgkomite 1 år: Svein Rø

 

Vara valkomite 1 år: Stig Hovde

 

Revisor 2 år:

 

 

Frode Skomsvold

Leder valgkomite


 

Status etter valget:

 

 

 

Verv

Varighet

Valgt år

 

Formann:

2 år

2009

Geir Skogstad

Nestformann/Sekretær:

2 år

2010

Arnt R Solem

Kasserer:

2 år

2009

Frode Brekstad

Styremedlem:

2 år

2009

Arve Flatås

Havnesjef:

2 år

2010

Gunnar Hofstad

Styre vara medlem:

2 år

2010

Njål Norset

 

 

 

 

Havnekomite medlem:

2 år

2010

Morten Aae

Havnekomite medlem:

2 år

2009

Sigurd Sigurdsen

 

 

 

 

Valgkomitè leder:

1 år

2010

Frode Skomsvold

Valgkomitè medlem:

1 år

2010

Svein Rø

Valgkomitè vara:

1 år

2010

Stig Hovde

 

 

 

 

Revisor:

2 år

2010

Stig Skogstad

Revisor vara:

2 år

2009

Jøran Sørdal

 

 

 

 

 

Brekstad 23. mars 2010

 

 Referent:  (sign) Njål Norset……………

 

 

: (sign) Roger Langeland……………                   : (sign) Åge Kotte……………

 

 

 

BREKSTAD BÅTKLUBB

7130 BREKSTAD

 

REFERAT ÅRSMØTE 2009

 

Sted: ØRLAND KYSTHOTELL                    Tidspunkt: Tir 17. mars 2009 kl 1900.

______________________________________________________________________________

 

TIL STEDE: 19 medlemmer

 

SAK 1:             Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å skrive under protokollen

Arve Flatås ble valgt som dirigent.

Kolbjørn Gjestad ble valgt som referent.

Arnt Joar Lien og Frank Knutsen ble valgt til å skrive under protokollen.

 

 

SAK 2:             Årsberetning

Årsmelding som vist under, ble gjennomgått med utfyllende kommentarer av Leder Geir Skogstad.

 

ÅRSMELDING 2009          

Vi er nå en klubb med 49 båtplasser, og vi har siden forrige årsmøte hatt 2 styremøter.

 

Når det gjelder strømopplegget ved kaianlegget ble det bestemt og bestilt 2 strømsøyler med 12 uttak.

Det ble også anskaffet strømsøyle til de 4 mellomstore plassene som var uten strøm tidligere. Det vil si at vi pr i dag  har egne strømuttak for alle mellomstore og store plasser.

 

Kommunen har vært i kontakt med båtklubben da de ønsker at vi skal betale for forbruk av vann. Hvordan dette skal gjøres er fortsatt ikke avklart, da vi ikke er enig om hvor vannmåler skal plasseres.

 

Aktiviteten siste år har bestått i å ferdigstille vannposter , i tilegg har vi oppgradert en mellomstor plass til stor plass. Det er også gjort en del arbeid på gjestekaien, men det står fortsatt igjen noe forankring og innfesting mot nedgang.

 

Dusj og toalett fasiliteter for gjestekai har kommunen nå klargjort ved taxisentralen.

Når det gjelder sjøkanten mot Kulturhuset så er vi blitt informert om at denne skal ferdigstilles i løpet av våren, men vi har fortsatt ikke fått noen beskjed om hvordan dette blir seende ut.

 

Vi i styret for Brekstad Båtklubb ønsker alle medlemmene en riktig god og trygg båtsesong.

 

Med vennlig hilsen

Geir Skogstad

Formann.

                           

 

Årsmeldinga ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

 

 

 

 

 

SAK 3:             Regnskap

 

Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Frode Brekstad.

Bl a pga nyanlegg, investeringer og lån avdrag, var underskuddet siste år på kr 16 150,-.

Gjenværende lån (tatt opp til utbygging/nye båtplasser, strøm og vannordning): kr 88 412,44.

Egenkapitalen utenom lån pr 31.12.2009 er iht regnskapet kr 35 313,27.

 

Regnskapet ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

 

 

SAK 4:             Fastsettelse av medlemskontingent, andelskostnader, havneavgifter og strømavgifter for 2009

 

Styret redegjorde for historikk og bakgrunn for innstilling først:

I tråd med årsmøtevedtak 2006 er det nå foretatt standardheving gjennom montering av strømuttak for alle STORE plasser og de fleste MELLOMSTORE plasser. Hver andelseier for plasser som har fått strømuttak har betalt inn kr 2000,- som støtte til etableringskostnaden. Derfor prisfastsettes disse nå tilsvarende høyere.    

 

Praksis basert på årsmøtevedtak 2006, er at oppgradering/standardheving av båtplass ved montering av nye utliggere, gir andelseier en engangskostnad på hhv 2500 (mellomstore plasser) og 3000 (store plasser). Iht styrets innstiling kan dette bli aktuelt for plass 37 – 46 i 2009. Årsmøtet skal behandle dette ifm vedlikehold og investeringer i agendapunkt 6. 

 

Det er mange underkategorier og standard på plasser i samme størrelseskategori. Kategori tilhørighet for hver andel/båtplass skal derfor framgå av, og holdes à jour, på medlemsliste.

 

Dagens kostnadsnivå på kontingent og avgifter ønskes videreført. Forslaget blir da som følger:

 

Kategori/ bredde*                      Pris pr. kategori                         Havneavgift                   Medlemskont

 

LITEN   (ca 2,4 m)                                    KR.   8 800,-                  KR.   600,-                     KR. 350,-

 

MELLOM A (3,4 m)                                KR. 11 000,-                  KR.   800,-                     KR. 350,-

 

MELLOM A/el (3,4 m)                           KR. 13 000,-                  KR.   800,-                     KR. 350,-

 

MELLOM B/el (3,4 m /oppr 2006)       KR.  15 500,-                 KR.   800,-                     KR. 350,-

 

STOR /el (ca 4,4 m /oppgr 2006)          KR. 18 200,-                  KR. 1000,-                     KR. 350,-

 

*Oppgitte plassbredder er omtrentlige mål, senter til senter på utligger.

 

Fastsettelse strømavgifter 2009:

Pris pr kwt fastsettes ved å dele den totale regningen til klubben gjennom hele året, på det totale forbruket.

Den enkelte plass/medlem faktureres etterskuddsvis, etter forbruk iht beregnet kostnad pr kwt.

 

Forslaget ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

 

 

 

SAK 5:             Fastsette priser for utleie av ledig båtplass (administrert av styret), jfr vedtektene § 15-4.

 

Dagens kostnadsnivå ønskes videreført.

Forslaget ble vedtatt enstemmig. Resultatet er da som følger for 2008:

 

Avgifter pr mnd:

 

Liten plass: kr 500,-

Mellomstor plass: kr 600,-

Stor plass: 700,-

 

 

Tilleggskostnad for strøm:

 

Engangsavgift for åpning/nøkkel: kr 100,-

Kostnad for forbruk: kr 2 pr kW/t

 

 

 

SAK 6:              Behandle styrets forslag til investeringsbudsjett og vedlikeholdsplan for 2009

 

Årsmøtet diskuterte usikkerhet knyttet til eventuelle kostnader til endringer i sjøkanten mot kultursenteret. Styret er i dialog med kommunen om tiltak for å forskjønne området, og fordeling av kostnader. Denne utgiften er ikke tallfestet i vedlikeholdsplanen.

 

Årsmøtet ble enige om at oppgradering av utliggere og plassene 37-46 skal utføres innen en tidshorisont på noen år. Det kan bli aktuelt å bygge om enkelte av disse mellomstore plassene til store plasser. Styret gis fullmakt til å iverksette tiltaket når økonomi, dugnads/arbeidskapasitet mv tillater dette.  Berørte andelseiere må påregne en egenadel på kr 2500,- (mellomstore plasser) og 3000,- (ombygging til stor plass) ifm oppgraderingen. Kostnadsrammen til denne oppgraderingen er med dagens kostnadsnivå på ca 113 000,- (pluss ca 20 000 i egenandeler).

 

Stemningen på årsmøtet indikerer at gjestebrygge bør prioriteres kommende sesong med strøm, skilt mv. Arbeid på gjestebrygga bør gjennomføres slik at nytt dekke kan legges oppå det gamle, ved en senere anledning.

 

Styret har fullmakt til å ta opp lån for nevnte investeringer dersom nødvendig.

 

Vedlikeholds- og investeringsplan oversikt, utenom eventuelle uforutsette kostnader til endring av sjøkanten, framgår av vedlegg B.         

 

Forslaget ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAK 8:             Behandle styrets forslag til dugnadsordning/dugnadsreglement 2009

 

Styret minte om at dugnadsreglementet innebærer at hvert enkelt medlem har ansvaret for å ta kontakt med havnekomiteen eller styret for tildeling av oppdrag, og selv sørge for å utføre og dokumentere dugnadsarbeid for klubben.

 

Avgiften for å manglende oppfylling av dugnadsplikten videreføres på kr 750,- iht styrets forslag.  Dette er dugnadsreglementet som ble vedtatt enstemmig:

 

Dugnadsreglement Brekstad Båtklubb

Utfyllende bestemmelser om dugnadsorganisering i Brekstad Båtklubb – vedtatt på årsmøte 19-03-2007 og besluttet videreført på årsmøte 25/03-2008 og 17/03-2009.

 

 1. Medlemmer med anvist båtplass / andelseiere som ikke er gitt fritak gjennom dette reglement eller av styret, er dugnadspliktige. Dugnadsplikten pr båtplass omfatter minst 5 timers relevant arbeid for klubben, eller utførelse av spesielt oppdrag etter avtale med styret eller havnekomiteen. 

 

 1. Følgende medlemmer er fritatt for dugnad (tvilstilfeller skal meldes til styret for vurdering):
  • Medlemmer som ikke har anvist båtplass
  • Medlemmer som av helsemessige årsaker ikke kan utføre dugnad.

 

 

 
 1. Hvert medlem må selv melde seg på fastsatte dugnadsdager til styret /havnekomiteen. Aktuelle oppdrag og datoer skal framgå av vedlikeholdsplanen som legges fram på årsmøtet og på klubbens hjemmeside på internett. Styret tar forbehold om endringer i oppsatte dager og skisserte oppgaver.

 

 1. Medlemmer med spesialkompetanse som f eks dykking, IT-ferdigheter, sveising etc, kan oppfylle sin dugnadsplikt gjennom spesielle oppdrag for klubben, etter avtale med styret.

Administrativt arbeid i styret teller også som dugnadsinnsats.

 

 1. Ansvaret for oppfylling av dugnadsplikten ligger hos medlemmet selv. Dette gjelder også varsel om utført arbeid til styret, og dokumentasjon av utført dugnad på oversikt/ dugnadsregistreringsskjema utlagt i klubbhuset (se vedlegg).

 

 1. Medlemmer som uten grunn godkjent av styret, IKKE kan dokumentere gjennomført pålagt dugnad (på oversikt/ dugnadsregistreringsskjema), må betale kr 750,- i ”dugnadsavgift” til Brekstad Båtklubb.

 

 1. Eventuell dugnadsavgift skal avkreves ved særskilt varsel med spesifisert betalingsfrist.

 

 1. Dersom dugnadsavgiften ikke er innbetalt innen frist oppgitt i rekommandert påkrav, mister aktuelle medlemmet sine rettigheter i klubben og båtplassen, Jfr vedtektenes §3.

 

Vedtaket i sak 8 innebærer at hvert enkelt medlem selv har ansvaret for å utføre og varsle styret om sin innsats f eks ved registrering på liste i klubbhuset. De som uten grunn godkjent av styret ikke utfører dugnad for klubben, pålegges dugnadsavgift kr 750,- etter sesongen.

 

 

 

 

 

 

SAK 9:             Behandle eventuelle innkomne forslag

 

Et forslag om å gjennomføre felles løft av båt ble diskutert. Det ble ikke gjort vedtak i saken, men alle oppfordres til å tenke inkluderende når båtløft planlegges. F eks gjennom informasjonsutveksling av planlagte datoer, inngåelse av avtaler for flere båter samtidig mv.

 

 

 

SAK 10:           Valg

 

Status før valget:                                                                            

 

Verv                                                                                        Varighet           På valg 2008   

Formann: Geir Skogstad                                                                   2 år                      ja

Kasserer: Frode Brekstad                                                                 2 år                      ja

Styremedl: Arve Flatås                                                          2 år                      ja

Nestformann:     Kolbjørn Gjestad                                                    2 år                      nei

Havnesjef:          Brynjulf Pedersen (fritatt underveis)                     2 år                      nei                      

Styre varamedlem: Njål Norset                                                       2 år                      nei                                    

Havnekomite medlem: Sigurd Sigurdsen                                        2 år                      ja                        

Havnekomite medlem: Johnny Lian                                                  2 år                      nei                      

 

Valgkomitè leder:           Svein Rø                                                     1 år                      ja                        

Valgkomitè medlem:       Frode Skomsvold                                      1 år                      ja                        

Valgkomitè vara:            Morten Aae                                                1 år                      ja                        

 

Revisor: Stig Skogstad                                                          2 år                      nei                                    

Revisor vara: Jøran Sørdal                                                                2 år                      ja          

 

 

 

 

Valgkomiteens forslag, vedtatt på årsmøtet:

 

Formann:                                       Geir Skogstad                2 år

 

Kasserer:                                       Frode Brekstad             2 år

 

Styremedlem:                                 Arve Flatås                    2 år

 

Formann havnekomiteen:           Gunnar Hofstad             1 år

 

Havnekomite medlem:    Sigurd Sigurdsen        2 år

 

Valgkomite leder:                         Frode Skomsvold          1 år

 

Valgkomite medlem:                    Svein Rø                          1 år

 

Valgkomite vara:                          Morten Aae                   1 år

 

Revisor vara:                                 Jøran Sørdal                  2 år

 

 

         

Brekstad 17. mars 2009

 

Kolbjørn Gjestad, Referent:  (sign)……………

 

 

Frank Knutsen : (sign)……………………       Arnt Joar Lien: (sign)…………….

 

 

 

 

 

BREKSTAD BÅTKLUBB

7130 BREKSTAD

 

ÅRSMØTE 2008

 

Sted: ØRLAND KYSTHOTELL                    Tidspunkt: TIR 25. MARS 2008 KL 1900.

______________________________________________________________________________

 

TIL STEDE: 20 medlemmer

 

SAK 1:             Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å skrive under protokollen

Arve Flatås ble valgt som dirigent.

Kolbjørn Gjestad ble valgt som referent.

Arild Myrvold og Terje Myhre ble valgt til å skrive under protokollen.

 

 

SAK 2:             Årsberetning

Årsmelding som vist under, ble gjennomgått med utfyllende kommentarer av formann Geir Skogstad.

 

ÅRSMELDING 2008                                 

Etter en aktiv sesong er nå bryggen for Redningsskøyta og dieselfylling kommet på plass. Det er også opprettet 3 store båtplasser på denne. Kontrakt med kommunen angående bruk og ansvar er også på plass.

 

Det er også montert strømsøyler til alle store og nesten alle mellomstore plasser. Pr i dag er det 4 mellomstore som ikke har strøm da det ikke er avklart om vi skal gjøre disse om til småbåtplasser. Videre er det montert søyler med lys ved småplassene.

 

Sommervann er nå koblet opp mot redningsselskapets abonnement. Vi har derfor sagt opp vårt abonnement til kommunen. Det er uklart om  det blir montert vannmåler og at vi eventuelt må betale for vannet.

 

Det har vært meget stor aktivitet dette året og derfor er det mange som har lagt ned masse dugnadstimer. Honnør til de som har stått på ekstra dette året.  Dette viser at vi er en aktiv klubb som ønsker et godt fungerende havneanlegg.

 

Angående dusj og toalettfasiliteter til gjestekai, så ser nå kommunen på muligheten av å bruke toalett/dusj som er ved siden av taxisentralen. Dette håper vi kan være klart til sesongen starter.

Når det gjelder sjøkanten og eventuelle framtidige endringer knyttet til hotell/kulturhus, er det ennå ikke avklart hvordan dette blir.

 

Ønsker alle medlemmer en god båtsesong.

 

Med vennlig hilsen

Geir Skogstad

Formann

                                                                               

Arve Flatås bemerket at antall medlemmer, antall behandlede saker og antall styremøter burde vært med.

Årsmeldinga ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

 

SAK 3:             Regnskap

 

Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Frode Brekstad.

Bl a pga nyanlegg og investeringer, var underskuddet i 2007 på kr 21 646.

Gjenværende lån (tatt opp til utbygging/nye båtplasser, strøm og vannordning); kr 121 647.

Egenkapitalen utenom lån pr 31.12.2007 er iht regnskapet kr 49 285.

 

Regnskapet ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

 

 

SAK 4:             Behandle styrets forslag til endringer i vedtektene.

Forslaget er en presisering om at framleie av strøm ikke er tillat (§15.1).

 

Endringene ble enstemmig vedtatt. De nye vedtektene framgår av vedlegg A.

 

 

SAK 5:             Fastsettelse av medlemskontingent, andelskostnader, og havneavgifter med mer for 2008

 

I tråd med årsmøtevedtak 2006 er det nå foretatt standardheving gjennom montering av strømuttak for alle STORE plasser og de fleste MELLOMSTORE plasser. Hver andelseier for plasser som har fått strømuttak har betalt inn kr 2000,- som støtte til etableringskostnaden. Derfor prisfastsettes disse nå tilsvarende høyere.    

 

Det begynner å bli mange underkategorier og standard på plasser i samme størrelseskategori. Kategori tilhørighet for hver andel/båtplass skal derfor framgå av, og holdes à jour, på medlemsliste.

 

Dagens kostnadsnivå på havneavgift og medlemskontingent ønskes opprettholdt. Forslaget blir da som følger:

 

Kategori/ bredde*                      Pris pr. kategori                         Havneavgift                   Medlemskont

 

LITEN   (ca 2,4 m)                                    KR.   8 800,-                  KR.   600,-                     KR. 350,-

 

MELLOM A (3,4 m)                                KR. 11 000,-                  KR.   800,-                     KR. 350,-

 

MELLOM A/el (3,4 m)                           KR. 13 000,-                  KR.   800,-                     KR. 350,-

 

MELLOM B/el (3,4 m /oppr 2006)       KR.  15 500,-                 KR.   800,-                     KR. 350,-

 

STOR /el (ca 4,4 m /oppgr 2006)          KR. 18 200,-                  KR. 1000,-                     KR. 350,-

 

*Oppgitte plassbredder er omtrentlige mål, senter til senter på utligger.

 

 

Fastsettelse strømavgifter 2008:

 

Pris pr kwt fastsettes ved å dele den totale regningen til klubben gjennom hele året, på det totale forbruket.

 

Den enkelte plass/medlem faktureres etterskuddsvis, etter forbruk iht beregnet kostnad pr kwt.

SAK 6:             Fastsette priser for utleie av ledig båtplass (administrert av styret), jfr vedtektene § 15-4.

 

Et medlemsforslag innebar en økning på 200 pr kategori ift styrets forslag. Det nye forslaget ble vedtatt enstemmig. Resultatet er da som følger for 2008:

 

Avgifter pr mnd:

 

Liten plass: kr 500,-

Mellomstor plass: kr 600,-

Stor plass: 700,-

 

 

Tilleggskostnad for strøm:

 

Engangsavgift for åpning/nøkkel: kr 100,-

 

Kostnad for forbruk: kr 2 pr kW/t

 

 

 

SAK 7:              Behandle styrets forslag til investeringsbudsjett og vedlikeholdsplan for 2007

 

Styret fikk fullmakt til å iverksette investeringer og vedlikehold for opp til kr 50 000,- iht presentert investerings- og vedlikeholdsplan for 2008.

 

Forslaget ble justert under diskusjonen, og til slutt enstemmig godkjent av årsmøtet.

 

Resultatet framgår av vedlegg B.           

 

 

SAK 8:             Behandle styrets forslag til dugnadsordning/dugnadsreglement 2007

 

Blant momenter som ble diskutert vedrørende dugnad framheves et forslag om å etablere dugnadslag med ansvar for hver oppgave.

Styret vil prøve å få til en slik ansvarsfordeling og en komplett dugnadsløsning sammen med havnekomiteen.

Styret minte om at dugnadsreglementet innebærer at hvert enkelt medlem har ansvaret for å ta kontakt med havnekomiteen eller styret for tildeling av oppdrag, og selv sørge for å utføre og dokumentere dugnadsarbeid for klubben.

 

Avgiften for å manglende oppfylling av dugnadsplikten videreføres på kr 750,- iht styrets forslag.  Dette er dugnadsreglementet som ble vedtatt enstemmig:

 

Dugnadsreglement Brekstad Båtklubb

Utfyllende bestemmelser om dugnadsorganisering i Brekstad Båtklubb – vedtatt på årsmøte 19-03-2007 og besluttet videreført på årsmøte 25/03-2008.

 

 1. Medlemmer med anvist båtplass / andelseiere som ikke er gitt fritak gjennom dette reglement eller av styret, er dugnadspliktige. Dugnadsplikten pr båtplass omfatter minst 5 timers relevant arbeid for klubben, eller utførelse av spesielt oppdrag etter avtale med styret eller havnekomiteen. 

 

 1. Følgende medlemmer er fritatt for dugnad (tvilstilfeller skal meldes til styret for vurdering):
  • Medlemmer som ikke har anvist båtplass
  • Medlemmer som av helsemessige årsaker ikke kan utføre dugnad.

 

 

 
 1. Hvert medlem må selv melde seg på fastsatte dugnadsdager til styret /havnekomiteen. Aktuelle oppdrag og datoer skal framgå av vedlikeholdsplanen som legges fram på årsmøtet og på klubbens hjemmeside på internett. Styret tar forbehold om endringer i oppsatte dager og skisserte oppgaver.

 

 1. Medlemmer med spesialkompetanse som f eks dykking, IT-ferdigheter, sveising etc, kan oppfylle sin dugnadsplikt gjennom spesielle oppdrag for klubben, etter avtale med styret.

Administrativt arbeid i styret teller også som dugnadsinnsats.

 

 1. Ansvaret for oppfylling av dugnadsplikten ligger hos medlemmet selv. Dette gjelder også varsel om utført arbeid til styret, og dokumentasjon av utført dugnad på oversikt/ dugnadsregistreringsskjema utlagt i klubbhuset (se vedlegg).

 

 1. Medlemmer som uten grunn godkjent av styret, IKKE kan dokumentere gjennomført pålagt dugnad (på oversikt/ dugnadsregistreringsskjema), må betale kr 750,- i ”dugnadsavgift” til Brekstad Båtklubb.

 

 1. Eventuell dugnadsavgift skal avkreves ved særskilt varsel med spesifisert betalingsfrist.

 

 1. Dersom dugnadsavgiften ikke er innbetalt innen frist oppgitt i rekommandert påkrav, mister aktuelle medlemmet sine rettigheter i klubben og båtplassen, Jfr vedtektenes §3.

 

Vedtaket i sak 8 innebærer at hvert enkelt medlem selv har ansvaret for å utføre og varsle styret om sin innsats f eks ved registrering på liste i klubbhuset. De som uten grunn godkjent av styret ikke utfører dugnad for klubben, pålegges dugnadsavgift kr 750,- etter sesongen 2008.

 

 

SAK 9:             Behandle eventuelle innkomne forslag

 

Det var ikke kommet inn andre forslaget enn forslaget om økt pris for leie av båtplass (se sak 6)

 

 

 

 

SAK 10:           Valg

 

Status før valget:                                                                            

 

Verv                                                                                        Varighet           På valg 2008   

Formann: Geir Skogstad                                                                   2 år                      ja

Kasserer: Frode Brekstad                                                                 2 år                      ja

Styremedl: Arve Flatås                                                          2 år                      ja

Nestformann:     Kolbjørn Gjestad                                                    2 år                      nei

Havnesjef:          Brynjulf Pedersen (fritatt underveis)                     2 år                      nei                      

Styre varamedlem: Njål Norset                                                       2 år                      nei                                    

Havnekomite medlem: Sigurd Sigurdsen                                        2 år                      ja                        

Havnekomite medlem: Johnny Lian                                                  2 år                      nei                      

 

Valgkomitè leder:           Svein Rø                                                     1 år                      ja                        

Valgkomitè medlem:       Frode Skomsvold                                      1 år                      ja                        

Valgkomitè vara:            Morten Aae                                                1 år                      ja                        

 

Revisor: Stig Skogstad                                                          2 år                      nei                                    

Revisor vara: Jøran Sørdal                                                                2 år                      ja          

 

 

 

 

Valgkomiteens forslag, vedtatt på årsmøte 25/03-2008:

 

Formann:                                       Geir Skogstad                2 år

 

Kasserer:                                       Frode Brekstad             2 år

 

Styremedlem:                                 Arve Flatås                    2 år

 

Formann havnekomiteen:           Gunnar Hofstad             1 år

 

Havnekomite medlem:    Sigurd Sigurdsen        2 år

 

Valgkomite leder:                         Frode Skomsvold          1 år

 

Valgkomite medlem:                    Svein Rø                          1 år

 

Valgkomite vara:                          Morten Aae                   1 år

 

Revisor vara:                                 Jøran Sørdal                  2 år

 

 

 

 

Brekstad 25. mars 2008

 

Kolbjørn Gjestad, Referent: (sign) ……………

 

 

Arild Myrvold : (sign)……………………        Terje Myhre: (sign)…………….

 

 

 

ÅRSMØTE 2007

 

Sted: ØRLAND KYSTHOTELL                    Tidspunkt: MAN 19. MARS 2007 KL 1900.

______________________________________________________________________________

 

TIL STEDE: 14 medlemmer

 

SAK 1:             Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å skrive under protokollen

Geir Skogstad ble valgt som dirigent

Kolbjørn Gjestad ble valgt som referent

Rune Halvorsen og Johnny Lian ble valgt til å skrive under protokollen.

 

 

SAK 2:             Årsberetning

Årsmeldinga med utfyllende kommentarer ble gjennomgått av formann Geir Skogstad.

                                 

 

ÅRSMELDING 2006                                                  Brekstad 19.03.07

Det er montert ny brygge der de gamle private plassene lå (foran klubbhuset). De nye plassene ble solgt umiddelbart, da en del medlemmer ønsket ny større plass. Dette medfører at vi har 2 plasser for salg. Det gjenstår å montere landfester på denne bryggen..

 

Videre kom vi i dialog med Redningsselskapet og kommunen angående ny brygge for Redningsselskapet. Denne bryggen er kommunen eiendom, men vi har vedlikeholdsansvar for denne.

Bonusen til Brekstad Båtklubb er at vi også får dieselfylling fra denne bryggen samt fri benyttelse av en side av bryggen til nye båtplasser. Videre får vi gratis sommervann fra Redningsskøyta. Det som gjenstår er landfeste og montering av landgang til denne bryggen.

I følge kystverket er dette anlegget godkjent, men vi har ikke mottatt dette skriftlig.

 

Vi har pr. i dag 2 nye medlemmer som søker stor plass.

 

Vi sendte søknad til kommunen på bidrag til lys på gjestekai og den nye kaia for rednings-skøyta, dette fikk vi ikke. Dette medfører at strømanlegget med lys må vi koste selv.

 

Angående fasiliteter som dusj/toalett og vaskemaskin for båtfolket er det prøvd å få kommunen til å tilrettelegge og ta en del av ansvaret. Dette har ikke lyktes. Denne saken er nå belyst hos Brekstad Handelsnæring og vi håper de kan påvirke kommunen slik at dette behovet kan bli dekket i umiddelbar nærhet av Brekstad havn.

 

Dugnadsånden er stor blant enkelte medlemmer, men totalt fraværende hos mange. Dette medfører at noen blir utbrent, så her har vi en utfordring slik at vi kan komme i mål med forbedringen av anlegget.

 

Ønsker alle medlemmer en god båt sesong.

 

 

Med vennlig hilsen Geir Skogstad / Formann.

                                                                                

Årsmeldinga ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

 

 

SAK 3:             Regnskap

Regnskapet ble gjennomgått av Frode Brekstad.

Gjenværende lån (tatt opp til utbygging/nye båtplasser, strøm og vann ordning); kr 152 775,83

Egenkapitalen utenom lån pr 31.12.2006 er iht regnskapet kr 70 931,98

 

Klubbens ”eiendeler” gjenspeiles i dag av anleggets forsikringssum på kr 250 000,-. Dette anses imidlertid for lavt. Det nye styret skal i 2007 kontakte flere forsikringsselskap for ny verdivurdering og anbud forsikringssum.

 

Regnskapet iht vedlegg A ble godkjent av årsmøtet.

 

 

SAK 4:             Behandle styrets forslag til endringer i vedtektene.

Foreslåtte endringer omhandler styrets muligheter til å leie ut ledige plasser for varighet lenger enn 3 mnd uten at leietaker må tegne medlemskap.

 

Endringene ble enstemmig vedtatt.

Gyldige vedtekter etter årsmøtet framgår av vedlegg B.

 

 

SAK 5:             Fastsettelse av medlemskontingent, andelskostnader, og havneavgifter med mer for 2007

Styret foreslo ingen verdiøkning på båtplassene (andelskostnad).

Utvidelse av havneanlegget i 2006 medførte at vi nå har fått underkategoriene ”oppgradert” eller ”ikke oppgradert” blant de mellomstore og store plassene. Oppgraderte plasser er plasser som har fått hevet standarden i 2006, finansiert ved ekstraordinær innbetaling fra berørte andelseiere. Medlemskontingent, andelskostnader, havneavgifter og strømavgifter for 2007 ble enstemmig vedtatt som følger:

 

Kategori/ bredde*                      Pris pr. kategori                         Havneavgift                   Medlemskont

 

LITEN   (ca 2,4 m)                                    KR.   8 800,-                                KR.   600,-        KR. 350,-

 

MELLOM A (3,4 m)                                KR. 11 000,-                                KR.   800,-        KR. 350,-

 

MELLOM B (3,4 m /oppgradert)          KR.  13 500,-                               KR.   800,-        KR. 350,-

 

STOR    A (ca 4,4 m )                                 KR. 13 200,-                                KR. 1000,-        KR. 350,-

 

STOR    B (ca 4,4 m /oppgradert)           KR. 16 200,-                                KR. 1000,-        KR. 350,-

 

*Oppgitte plassbredder er omtrentlige mål, senter til senter på utligger.

 

 

 

 

 

 

Strømavgifter 2007 (Med forbehold om tilgang / infrastruktur)

 

SOMMERSTRØM (tidsrommet 1. mai – 30. september):  kr 500,-

 

STRØM VINTER (utenom sommerstrøm perioden):  Etter forbruk.

 

Se også årsmøte 2006, ”Plan for framtidig strømordning”.

 

Status og andelskostnad alle båtplasser pr 1/1-2007 framgår av vedlegg C

 

 

 

SAK 6:             Fastsette priser for utleie av ledig båtplass (administrert av styret), jfr vedtektene § 15-4.

Styrets forslag ble etter en berettiget forenkling vedtatt enstemmig. Resultatet er som følger:

 

              Avgifter pr mnd:

 

              Liten plass: kr 250,-

              Mellomstor plass: kr 300,-

              Stor plass: 500,-

 

 

 

 

SAK 7:              Behandle styrets forslag til investeringsbudsjett og vedlikeholdsplan for 2007

Under forutsetning av at avtale kommer på plass med Ørland kommune vedr disp av NSSR-brygga før investering til nye plasser der foretas, fikk styret fullmakt til å iverksette investeringer og vedlikehold som følger (Utgifter til etablering av strømordning kommer evnt i tillegg, iht vedtak på årsmøtet i 2006.):

 

Brekstad båtklubb - Investering og vedlikehold 2007

 

 

 

 

Tiltak

Deltiltak

Kostnad

Gjestebrygge; Kontroll, evnt sikre forankring:

 

 

Kontroll av forankring (dykk)

 

 

Nedtegning av fester / dokumentasjon

 

 

Eventuell reparasjon / forsterkning

 

 

Informasjons-skilt, sanitære forhold, priser etc

1000

 

 

 

Utlegging av utliggere brygge 1 og 2 før sessongen

 

 

 

 

Ny-brygge 2006 (3 -4 sammenbygning):  

 

 

Anskaffe 1 og montere 2 nye stag til landfestene

3000

 

 

 

Brygge 4:

 

 

Ta opp  / reparere 1-2 utliggere

1000

 

 

 

Brygge 5 (NSSR):

 

 

Forankring land og bunn

 

 

Etabl opp til 4 nye store plasser (kjøpe utliggere)

75 000

 

 

 

Elektrisk installasjon inkl belysning på bryggene:

 

 

Flytte strømskap fra "hotellområdet" til klubhus

4000

 

Installere 2 kontaktbokser på gjestebrygga

1000

 

Evnt oppfølging årsmøtevedtak 2006; lys, strømmuttak etc

 

 

 

 

Diverse:

 

 

Smøring av hengsler dører / vinduer

 

 

Rydding langs molo

 

 

Rengjøre /fjerne groe etc på brygger

 

 

Kontroll vedlikehold av anlegget / rydding

 

 

 

 

Opptak av utliggere brygge 1 og 2 etter sessongen

 

 

 

 

Vanninnstallasjon, rør fra NSSR-brygga

3000

 

 

 

 

Kostnad nyanlegg og vedlikehold 2007:

88000

 

 

 

 

 

SAK 8:             Behandle styrets forslag til dugnadsordning/dugnadsreglement 2006

Blant momenter som ble diskutert vedrørende dugnad framheves behov for forutsigbarhet og at innkalling sendes ut i god tid. Videre ønskes mulighet til å melde seg på dugnadsdager via klubbens hjemmeside på internett.

Styret vil vurdere disse forslagene, men minte om at et system der hvert enkelt medlem har ansvaret for å ta kontakt med havnekomiteen eller styret for tildeling av oppdrag, og utføre og dokumentere dugnadsarbeid for klubben på eget initiativ, er enklest å forvalte.

 

Det ble foreslått å øke avgiften for å manglende oppfylling av dugnadsplikten fra kr 500,- til kr 750,-.  Dette og dugnadsreglementet som følger ble vedtatt med 12 mot 2 stemmer:

 

Dugnadsreglement Brekstad Båtklubb

Utfyllende bestemmelser om dugnadsorganisering i Brekstad Båtklubb – vedtatt på årsmøte 19-03-2007.

 

 1. Medlemmer med anvist båtplass / andelseiere som ikke er gitt fritak gjennom dette reglement eller av styret, er dugnadspliktige. Dugnadsplikten pr båtplass omfatter minst 5 timers relevant arbeid for klubben, eller utførelse av spesielt oppdrag etter avtale med styret. 

 

 1. Følgende medlemmer er fritatt for dugnad (tvilstilfeller skal meldes til styret for vurdering):
  • Medlemmer med styreverv (gjelder ikke passive varamedlemmer i styret)
   • xx Presisering: Styrearbeid teller som dugnadsinnsats xx
  • Medlemmer som ikke har anvist båtplass
  • Medlemmer som av helsemessige årsaker ikke kan utføre dugnad.

 

 

 
 1. Hvert medlem må selv melde seg på fastsatte dugnadsdager til styret /havnekomiteen. Aktuelle oppdrag og datoer skal framgå av vedlikeholdsplanen som legges fram på årsmøtet og på klubbens hjemmeside på internett. Styret tar forbehold om endringer i oppsatte dager og skisserte oppgaver.

 

 1. Medlemmer med spesialkompetanse som f eks dykking, IT-ferdigheter, sveising etc, kan oppfylle sin dugnadsplikt gjennom spesielle oppdrag for klubben, etter avtale med styret.

 

 1. Ansvaret for oppfylling av dugnadsplikten ligger hos medlemmet selv. Dette gjelder også varsel om utført arbeid til styret, og dokumentasjon av utført dugnad på oversikt/ dugnadsregistreringsskjema utlagt i klubbhuset (se vedlegg).

 

 1. Medlemmer som uten grunn godkjent av styret, IKKE kan dokumentere gjennomført pålagt dugnad (på oversikt/ dugnadsregistreringsskjema), må betale kr 750,- i ”dugnadsavgift” til Brekstad Båtklubb.

 

 1. Eventuell dugnadsavgift skal avkreves ved særskilt varsel med spesifisert betalingsfrist.

 

 1. Dersom dugnadsavgiften ikke er innbetalt innen frist oppgitt i rekommandert påkrav, mister aktuelle medlemmet sine rettigheter i klubben og båtplassen, Jfr vedtektenes §3.

 

 

Vedtaket innebærer at hvert enkelt medlem selv har ansvaret for å utføre og varsle styret om sin innsats f eks ved registrering på liste i klubbhuset. De som uten grunn godkjent av styret ikke utfører dugnad for klubben, pålegges dugnadsavgift kr 750,- etter sesongen 2007.

 

 

SAK 9:             Behandle eventuelle innkomne forslag

Det var ikke innkommet forslag til årsmøtet innen formelle frister.

Imidlertid har styret mottatt et innspill fra Ivar M Stene vedrørende følgende:

 • muligheter for reduserte medlemskostnader for andelseiere som har varslet styret om at de ønsker å selge sin andel og slutte i klubben
 • muligheter for å kunne ta inn medlemmer uten at de er innbyggere i Ørland, dersom klubben har ledige plasser over lenger tid. 

 

Det nye styret vil vurdere innløsning av båtplasser som har vært til salgs over tid, iht vedtektene § 14.3. Dette kan f eks være aktuelt for å skape spillerom for eventuell ombygging fra mellomstore til store plasser dersom dette er mer i samsvar med dagens behov. 

 

Innspillet vedrørende mulighet til å ta inn medlemmer som ikke er innbyggere i Ørland, vil bli tatt til følge med forslag om vedtektsendring til neste årsmøte dersom ledige plasser viser seg å bli et vedvarende problem.

 

 

 

SAK 10:           Valg

 

Status før valget:                                                                            

 

Verv                                                                  Varighet           På valg 2007   

Formann: Geir Skogstad                                                   2 år                      nei

Kasserer: Frode Brekstad                                                 2 år                      nei

Styremedl: Arve Flatås                                                      2 år                      nei

 

Nestformann:     Kolbjørn Gjestad                                    2 år                      ja

Havnesjef:          Terje Myhre                                           2 år                      ja                        

Styre varamedlem: Brynulf Pedersen                                 2 år                      ja

Havnekomite medlem: Sigurd Sigurdsen                            2 år                      nei                      

Havnekomite medlem: Gisle Ashjemshalten                       2 år                      ja                        

 

Valgkomitè leder:           Jon Andersen                             1 år                      ja                        

Valgkomitè medlem:       Gunnvald Arnø                           1 år                      ja                        

Valgkomitè vara: Svein Rø                                               1 år                      ja                        

 

Revisor: Stig Skogstad                                                      2 år                     ja

Revisor vara: Jøran Sørdal                                                2 år                      nei                      

 

 

Valgkomiteens forslag, vedtatt på årsmøte 19/03-2007:

 

Nestformann:                               Kolbjørn Gjestad                            2 år      

             

Havnesjef:                                    Brynjulf Pedersen                           2 år      

                                        

Styre varamedlem:                     Njål Norset                                       2 år      

                                                      

Havnekomite medlem:             Johnny Lian                                         2 år                                                

Valgkomitè leder:                      Svein Rø                                            1 år

 

Valgkomitè medlem:                  Frode Skomsvold                             1 år

 

Valgkomitè vara:                       Morten Aae                                      1 år

 

Revisor:                                        Stig Skogstad                                 2 år                                  

 

 

 

 

 

Brekstad 19. mars 2007

 

Kolbjørn Gjestad, Referent: (sign) ……………

 

 

Johnny Lian : (sign)……………………            Rune Halvorsen : (sign)…………….

 

 

VEDTEKTER FOR BREKSTAD BÅTKLUBB
Vedlegg B til referat årsmøte 2007
Vedtatt på stiftelsesmøte 23. april 1993
Endret på årsmøte 4. februar 1997
Endret på ekstraordinært årsmøte 30. september 2003
Endret på årsmøte 20/03-2006
Endret på årsmøte 19/03-2007

§ 1. Brekstad Båtklubb er en forening hvor båteiere og båtinteresserte i Ørland kan bli medlemmer. Klubbens formål er å gi medlemmene anledning til å drive sin hobby i organiserte former og samtidig arbeide for båtsakens fremme i Ørland og omegn.

§ 2. De til enhver tid gjeldende medlemmer plikter å samarbeide for klubbens fremme og delta i vedlikeholdet av klubbens hus, landganger/flytebrygger, utriggere og installasjoner for vann og strøm.
Klubbens dugnadsreglement inkludert eventuelle sanksjoner, fastsettes av årsmøtet.

§ 3 Medlemskontingent, havneavgift og eventuelle andre avgifter for kommende år, fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret. Betalingsfrist er 1. mai. Dersom denne frist ikke overholdes, disponerer klubben plassen dette året.

Dersom et medlem ikke betaler kontingenten og/eller havneavgift innen 1. mai eller etter 14 dager etter rekommandert påkrav, mister denne sine rettigheter i klubben og båtplassen.

§ 4 Klubben ledes av et styre som består av:
- Leder
- Nestleder/sekretær
- kasserer
- 1 styremedlem
- havneformann
- 1 varamedlem til styret
Beslutningsdyktig styre må bestå av minst 4 medlemmer. Beslutning fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet avgjør formannens dobbeltstemme.

Styret velges for 2 år av årsmøtet, men slik at skifte av leder, styremedlem og kasserer skjer et år, mens skifte av nestleder, havneformann og vara medlem skjer neste år.

Videre velger årsmøtet:
- Havnekomite medlem (2 år)
- Havnekomite medlem (2 år)

- Revisor (2 år)
- Revisor vara (2 år)

- Valgkomitè leder (1 år)
- Valgkomitè medlem (1 år)
- Valgkomitè vara (1 år)

Styret har anledning til å velge aksjonsgrupper/komitèer.

§ 5 Formannen forestår den daglige ledelse av klubben. Han leder styrets møter og forhandlinger dersom ikke annet bestemmes.

§ 6 Kasserer fører klubbens regnskap og medlemsfortegnelse. Pengemidler som ikke er nødvendige for den daglige drift av klubben, settes inn i bank som styret har avtale med. Disse midler kan ikke taes ut av banken uten ved formannens og kassererens underskrift.

§ 7 Sekretæren fører en nøytral og upartisk protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter. Sekretæren skal i samråd med formannen ivareta klubbens korrespondanse, og videre sørge for at lokalpresse får referater etc.

§ 8 Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet. Ordinært årsmøte holdes innen 15. februar og skal bekjentgjøres minimum 14 dager før møtet. Forslaget til årsmøtet skal være styret i hende senest 8 dager før møtet.

Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som møter. Ved stemmelikhet avgjør formannens dobbelstemme.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller at minst 10 % av medlemmene forlanger det.

§ 9 Medlemsmøte holdes så ofte som styret finner det nødvendig, men minst 1 møte i april/mai. Kun medlemmer har adgang til klubbens møter. Styret kan dog dispensere fra dette.

§ 10 Utelukkelse (suspensjon eller eksklusjon) av et medlem kan foretas av styret når:

1. ikke er lojal mot de vedtekter som gjelder for klubben.
2. ved agitasjon eller annen ukameratslig opptreden skader klubbens interesser.

§ 11 Såfremt 5 medlemmer vil fortsette klubbens virke, kan den ikke oppløses.
Oppløsning må besluttes av klubben med absolutt flertall.

§ 12 Vedtektsendringer skal behandles og vedtas på årsmøtet. Vedtak skal ha minst 2/3 flertall.

§ 13 Bestemmelser om andelsbrev og leieforhold

1. Havneanlegget, båtplassene og områdets infrastruktur er klubbens eiendom.
2. Båtplassene inndeles i 3 kategorier i forhold til størrelsen og har betegnelsen stor-, mellomstor-, eller liten båtplass.
3. Det tegnes et andelsbrev for hver båtplass. Andelsbrevet utstedes i båteierens navn med påtegning om pris og plassenes kategori.
4. Et andelsbrev gir en båteier (heretter kalt leietaker) rett og plikt til å leie en båtplass i Brekstad Båtklubb (heretter kalt utleier). Leieforholdet er tidsubestemt. Leietaker kan ikke si opp leieforholdet med mindre leietakerens andelsbrev skifter eier og den nye leietakeren har overtatt andelsbrevet i sitt navn. Leietaker blir i så fall fri sine forpliktelser fra det tidspunkt ny leietaker tiltreder leieforholdet og eventuelle leierestanser og andre økonomiske forpliktelser er betalt.
5. Andelsbrev kan overdras i rett ned- eller oppadstigende slektslinje.
Ny andelseier må være medlem av klubben.


§ 14 Bestemmelser om kjøp og salg av andelsbrev (båtplasser)

1. Kjøp og salg av andelsbrev (heretter kalt båtplass) skal administreres av styret.
2. Båtplassenes individuelle verdi og plassens årlige leie (havneavgift), fastsettes hvert år av årsmøtet.
3. Ved melding om salg av båtplass har Brekstad Båtklubb forkjøpsrett til en pris tilsvarende 90% av den fastsatte verdi.
4. Ved videresalg av båtplass fra klubben til en ny båteier betaler ny båteier en pris tilsvarende 100% av den fastsatte verdi. 10% av beløpet overføres til klubbens drift.
5. Ved videresalg av båtplass fra klubben til en båteier som ønsker å endre plasskategori, utbetales båteieren 100% av den fastsatte verdi for båtplassen han forlater.
6. Ledig båtplass tildeles fortrinnsvis medlemmer etter ansiennitet på venteliste (dato for påmelding) på klubbens venteliste for klubbens medlemmer.

§ 15 Bestemmelser om fremleie

1. Fremleie av båtplass er ikke tillatt.
2. En leietaker som ikke skal benytte båtplassen i en bestemt tidsperiode, oppfordres til å stille båtplassen til disposisjon for utleie til inntekt for klubben.
3. Dette fritar ikke leietaker fra sine økonomiske forpliktelser ovenfor klubben.
4. Priser for utleie av ledig båtplass, fastsettes av årsmøtet. Styret kan utøve skjønn i spesielle tilfeller.
5. Varighet på avtale om leie av ledig båtplass skal ikke overstige et år. For lengre tidsrom må leieforholdet omsøkes årlig.

§ 16 Oppsigelse

Uleieren kan si opp retten til å leie en båtplass

a) Dersom leietakeren ikke overholder bestemmelsene i §13, §14 og §15
b) Det forligger en annen saklig grunn til å heve leietakerens andelsrettigheter.

Oppsigelsen av andelsrettighetene skal være skriftlig.

§ 17 Styret skal før årsmøtet utarbeide en vedlikeholdsplan for havneanlegget for påfølgende sesong. Vedlikeholdsplanen skal godkjennes av årsmøtet.

 

 

BREKSTAD BÅTKLUBB

7130 BREKSTAD

 

ÅRSMØTE 2007 – INNKALLING

 

    Årsmøtet holdes mandag 19. mars 2007 KL 1900, PÅ ØRLAND KYSTHOTELL

______________________________________________________________________________

 

Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 12. mars.

Forslag sendes Geir Skogstad, Auskaret 6, 7130 BREKSTAD.

 

SAKSLISTE:

 

Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å skrive under protokollen.

 

Årsberetning.

 

Behandle regnskap.

 

 1. Behandle styrets forslag til endringer i vedtektene. Forslaget innebærer at styret gis fullmakt til å leie ut ledige plasser på åremål uten at medlemskap tegnes.

 

 1. Fastsettelse av medlemskontingent, andelskostnader, og havneavgifter med mer for 2006, jfr vedtektene §3.

 

 1. Fastsette priser for utleie av ledig båtplass (administrert av styret), jfr vedtektene § 15.

 

 1. Behandle styrets forslag til vedlikeholdsplan og budsjett for 2007, jfr vedtektene §17. Forslaget innbærer at styret gis fullmakt til å bruke opp til kr 88 000- til etablering av nye båtplasser og vedlikehold på kaianlegget. Flytebrygge finansieres av havneavgifter. Ca 80% av utliggerkostnaden finansieres av (nye) andelseiere, resten av inntekter gjestebrygge. 

 

 1. Behandle styrets forslag til dugnadsordning/dugnadsreglement 2007, jfr vedtektene § 2.

 

 1. Behandle eventuelle innkomne forslag som ikke griper inn i tidligere behandlede saker.

 

Valg.

 

Saksdokumentene legges ut i klubbhuset innen den 4. mars. Saksdokumentene sendes som e-post til de som sender forespørsel til Kolbjørn Gjestad på e-postadr gjestad@c2i.net. Se ellers klubbens hjemmeside på ”home.no.net/brbaat/” for informasjon om klubbens aktivitet.

 

VEL MØTT!

 

Geir Skogstad

Formann

 

Brekstad Båtklubb - Referat styremøte

 

Dato:  14/05  -2006

 

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2006

 

 

ÅRSMØTE AVHOLDT PÅ ØRLAND KYSTHOTELL MAN 19. MARS 2006 KL 1900.

 

TIL STEDE:     11 medlemmer

______________________________________________________________________________

 

SAK 1:              Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å skrive under protokollen

Geir Skogstad ble valgt som dirigent

Kolbjørn Gjestad ble valgt som referent

Svein Rø og Jon Andersen ble valgt til å skrive under protokollen.

 

 

SAK 2:              Årsberetning

Årsmelding fra styret for driftsåret 2005 framgår av vedlegg 1. Årsmeldinga med utfyllende kommentarer ble gjennomgått av formann Geir Skogstad. Årsmeldinga griper inn i vedlikeholdsplaner for sesongen 2006. Årsmeldinga ble godkjent av årsmøtet.

 

 

SAK 3:              Regnskap

Regnskapet ble gjennomgått av Frode Brekstad.

 

Egenkapitalen 31.12.2005 er iht regnskapet kr 19485,71. Dette er en reduksjon på kr 41678,47 fra året før. Men samtidig har klubben gjort grunnarbeid for utbygging/nye båtplasser, og utført vedlikehold for til sammen kr 110 065,87. Dette representerer en standardheving /verdiøkning av klubbens eiendeler, som ikke framgår av regnskapet.

Revisor Stig Skogstad har godkjent regnskapet, men anbefaler at klubbens ”eiendeler” framkommer i regnskapet. Kasserer fraråder dette bl a fordi det vil komplisere kasserer-jobben slik at færre kan ta den på seg. Klubbens ”eiendeler” gjenspeiles i dag av anleggets forsikringssum på kr 250 000,-. Dette anses imidlertid for lavt. Det nye styret skal i 2006 kontakte forsikringsselskapet for ny verdivurdering / forsikringssum.

 

Regnskapet iht vedlegg 2, og revisors rapport ble godkjent av årsmøtet.

 

 

SAK 4:              Behandle styrets forslag til endringer i vedtektene.

Nestformannen redegjorde for foreslåtte endringer. Det ble stemt særskilt for §1, som omhandlet å innskrenke salg av andeler /ledige båtplasser kun til personer bosatt i Ørland.

 

Endringer §1 enstemmig vedtatt (at båtplasser fra nå av kun skal selges til Ørlendinger).

Endringer § 2-17 enstemmig vedtatt (bl a styrets sammensetning etc).

 

Gyldige vedtekter etter årsmøtet framgår av vedlegg 3.

 

SAK 5:              Fastsettelse av medlemskontingent, andelskostnader, og havneavgifter med mer for 2006

Styrets forslag innbærer bl a at andelseiere STOR plass, pga standardheving (etablering av en gangbar utligger pr båtplass) blir pålagt å innbetale et mellomlegg (verdiøkning) på kr 3000,-. Ellers er generell verdiøkning for alle plasskategorier satt til 10%.

Styrets forslag ble vedtatt enstemmig. Komplett oversikt over vedtatt medlemskontingent, andelskostnader, havneavgifter og strømavgifter for 2006 framgår vedlegg 4.

 

Styret skal annonsere ledige plasser i lokalpressen for å rekruttere nye medlemmer og få fylt opp ledige båtplasser.

 

 

SAK 6:              Plan og fullmakter vedrørende framtidig strømordning

Årsmøtet vedtok enstemmig at det skal etableres strømtilkopling til alle MELLOMSTORE og STORE plasser, og ga styret fullmakt til oppstart og finansiering av prosjektet i 2006.

 

Dette innebærer bl a at andelseiere til nevnte plasskategorier vil bli pålagt å innbetale et mellomlegg opp til kr 2000,- for å dekke kostnaden til standardheving. Innbetalt sum skal gjenspeiles i verdiøkning på berørte plasser. Komplett plan framgår av vedlegg 5.

 

 

SAK 7:              Fastsette priser for utleie av ledig båtplass (administrert av styret), jfr vedtektene § 15-4.

Styrets forslag framgår av vedlegg 6. Dette ble vedtatt enstemmig.

 

 

SAK 8:              Behandle styrets forslag til vedlikeholdsplan og budsjett for 2006

Styret redegjorde for planlagt vedlikehold og etablering av nye båtplasser i 2006. Følgende generelle finansieringsplan ble framhevet: Flytebryggene finansieres av havneavgifter, ca 80% av utliggerkostnaden finansieres av (nye) andelseiere, og resten av inntekter gjestebrygge.   

 

Årsmøtet ga styret fullmakt til å bruke opp til kr 189000,- til etablering av nye båtplasser, om nødvendig ved opptak av lån (dette er utenom strømprosjektet).

 

Vedlikeholdsplanen med budsjett som vist i vedlegg 7, ble vedtatt enstemmig.

 

 

SAK 9:              Behandle styrets forslag til dugnadsordning/dugnadsreglement 2006

Styrets forslag framgår av vedlegg 8, og ble vedtatt enstemmig.

Vedtaket innebærer at hvert enkelt medlem har ansvaret for å utføre og dokumentere dugnadsarbeid for klubben. De som uten grunn godkjent av styret, ikke har utført dugnad og registrert sin innsats på liste lagt ut i klubbhuset, pålegges dugnadsavgift.

 

 

SAK 10:            Behandle eventuelle innkomne forslag

Det var ikke innkommet forslag til årsmøtet.

 

Styret ble oppfordret til å fortsette å være aktiv opp mot Ørland kommune, mht utviklinga i havna, kulturhuset, reguleringsplan etc.

 

 

SAK 11:            Valg

Valgkomiteens forslag framgår av vedlegg 9. Dette ble vedtatt ved akklamasjon.

 

 

 

 

Brekstad 20. mars 2006

 

Kolbjørn Gjestad, Referent: (sign) ……………

 

 

Svein Rø: (sign)……………………John Andersen: (sign)…………….


VEDTEKTER FOR BREKSTAD BÅTKLUBB

                                                              Vedlegg 3 til referat årsmøte 20-03-2006

VEDTEKTER FOR BREKSTAD BÅTKLUBB
Vedlegg 3 til referat årsmøte 20-03-2006
Vedtatt på stiftelsesmøte 23. april 1993
Endret på årsmøte 4. februar 1997
Endret på ekstraordinært årsmøte 30. september 2003
Endret på årsmøte 20/03-2006

§ 1. Brekstad Båtklubb er en forening hvor båteiere og båtinteresserte i Ørland kan bli medlemmer. Klubbens formål er å gi medlemmene anledning til å drive sin hobby i organiserte former og samtidig arbeide for båtsakens fremme i Ørland og omegn.

§ 2. De til enhver tid gjeldende medlemmer plikter å samarbeide for klubbens fremme og delta i vedlikeholdet av klubbens hus, landganger/flytebrygger, utriggere og installasjoner for vann og strøm.
Klubbens dugnadsreglement inkludert eventuelle sanksjoner, fastsettes av årsmøtet.

§ 3 Medlemskontingent, havneavgift og eventuelle andre avgifter for kommende år, fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret. Betalingsfrist er 1. mai. Dersom denne frist ikke overholdes, disponerer klubben plassen dette året.

Dersom et medlem ikke betaler kontingenten og/eller havneavgift innen 1. mai eller etter 14 dager etter rekommandert påkrav, mister denne sine rettigheter i klubben og båtplassen.

§ 4 Klubben ledes av et styre som består av:
- Leder
- Nestleder/sekretær
- kasserer
- 1 styremedlem
- havneformann
- 1 varamedlem til styret
Beslutningsdyktig styre må bestå av minst 4 medlemmer. Beslutning fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet avgjør formannens dobbeltstemme.

Styret velges for 2 år av årsmøtet, men slik at skifte av leder, styremedlem og kasserer skjer et år, mens skifte av nestleder, havneformann og vara medlem skjer neste år.

Videre velger årsmøtet:
- Havnekomite medlem (2 år)
- Havnekomite medlem (2 år)

- Revisor (2 år)
- Revisor vara (2 år)

- Valgkomitè leder (1 år)
- Valgkomitè medlem (1 år)
- Valgkomitè vara (1 år)

Styret har anledning til å velge aksjonsgrupper/komitèer.

§ 5 Formannen forestår den daglige ledelse av klubben. Han leder styrets møter og forhandlinger dersom ikke annet bestemmes.

§ 6 Kasserer fører klubbens regnskap og medlemsfortegnelse. Pengemidler som ikke er nødvendige for den daglige drift av klubben, settes inn i bank som styret har avtale med. Disse midler kan ikke taes ut av banken uten ved formannens og kassererens underskrift.

§ 7 Sekretæren fører en nøytral og upartisk protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter. Sekretæren skal i samråd med formannen ivareta klubbens korrespondanse, og videre sørge for at lokalpresse får referater etc.

§ 8 Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet. Ordinært årsmøte holdes innen 15. februar og skal bekjentgjøres minimum 14 dager før møtet. Forslaget til årsmøtet skal være styret i hende senest 8 dager før møtet.

Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som møter. Ved stemmelikhet avgjør formannens dobbelstemme.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller at minst 10 % av medlemmene forlanger det.

§ 9 Medlemsmøte holdes så ofte som styret finner det nødvendig, men minst 1 møte i april/mai. Kun medlemmer har adgang til klubbens møter. Styret kan dog dispensere fra dette.

§ 10 Utelukkelse (suspensjon eller eksklusjon) av et medlem kan foretas av styret når:

1. ikke er lojal mot de vedtekter som gjelder for klubben.
2. ved agitasjon eller annen ukameratslig opptreden skader klubbens interesser.

§ 11 Såfremt 5 medlemmer vil fortsette klubbens virke, kan den ikke oppløses.
Oppløsning må besluttes av klubben med absolutt flertall.

§ 12 Vedtektsendringer skal behandles og vedtas på årsmøtet. Vedtak skal ha minst 2/3 flertall.

§ 13 Bestemmelser om andelsbrev og leieforhold

1. Havneanlegget, båtplassene og områdets infrastruktur er klubbens eiendom.
2. Båtplassene inndeles i 3 kategorier i forhold til størrelsen og har betegnelsen stor-, mellomstor-, eller liten båtplass.
3. Det tegnes et andelsbrev for hver båtplass. Andelsbrevet utstedes i båteierens navn med påtegning om pris og plassenes kategori.
4. Et andelsbrev gir en båteier (heretter kalt leietaker) rett og plikt til å leie en båtplass i Brekstad Båtklubb (heretter kalt utleier) Leieforholdet er tidsubestemt. Leietaker kan ikke si opp leieforholdet med mindre leietakerens andelsbrev skifter eier og den nye leietakeren har overtatt andelsbrevet i sitt navn. Leietaker blir i så fall fri sine forpliktelser fra det tidspunkt ny leietaker tiltreder leieforholdet og eventuelle leierestanser og andre økonomiske forpliktelser er betalt.
5. Andelsbrev kan overdras i rett ned- eller oppadstigende slektslinje.
Ny andelseier må være medlem av klubben.


§ 14 Bestemmelser om kjøp og salg av andelsbrev (båtplasser)

1. Kjøp og salg av andelsbrev (heretter kalt båtplass) skal administreres av styret.
2. Båtplassenes individuelle verdi og plassens årlige leie (havneavgift), fastsettes hvert år av årsmøtet.
3. Ved melding om salg av båtplass har Brekstad Båtklubb forkjøpsrett til en pris tilsvarende 90% av den fastsatte verdi.
4. Ved videresalg av båtplass fra klubben til en ny båteier betaler ny båteier en pris tilsvarende 100% av den fastsatte verdi. 10% av beløpet overføres til klubbens drift.
5. Ved videresalg av båtplass fra klubben til en båteier som ønsker å endre plasskategori, utbetales båteieren 100% av den fastsatte verdi for båtplassen han forlater.
6. Ledig båtplass tildeles fortrinnsvis medlemmer etter ansiennitet på venteliste (dato for påmelding) på klubbens venteliste for klubbens medlemmer.


 

 

§ 15 Bestemmelser om fremleie

1. Fremleie av båtplass er ikke tillatt.
2. En leietaker som ikke skal benytte båtplassen i en bestemt tidsperiode, oppfordres til å stille båtplassen til disposisjon for utleie til inntekt for klubben.
3. Dette fritar ikke leietaker fra sine økonomiske forpliktelser ovenfor klubben.
4. Priser for utleie av ledig båtplass, fastsettes av årsmøtet. Styret kan utøve skjønn i spesielle tilfeller.
5. Etter 3 måneders leie, må leietaker tegne medlemskap i Brekstad Båtklubb.

§ 16 Oppsigelse

Uleieren kan si opp retten til å leie en båtplass

a) Dersom leietakeren ikke overholder bestemmelsene i §13, §14 og §15
b) Det forligger en annen saklig grunn til å heve leietakerens andelsrettigheter.

Oppsigelsen av andelsrettighetene skal være skriftlig.

§ 17 Styret skal før årsmøtet utarbeide en vedlikeholdsplan for havneanlegget for påfølgende sesong. Vedlikeholdsplanen skal godkjennes av årsmøtet.

                                                                                                                Vedlegg 4 til referat årsmøte 2006

BREKSTAD BÅTKLUBB

7130 BREKSTAD

 

 

1. Fastsettelse av andelskostnad, medlemskontingent og havneavgift for 2006.

 

Styrets foreslår i utgangpunktet å øke satsene for andelskostnad for alle plasskategorier med 10 %, pga generell prisstigning og generell standardheving de siste år. Som ytterligere standardheving på  alle STORE plasser, ønsker styret å legge ut en gangbar utligger til hver STORE plass (dvs slik at annenhver utligger blir gangbar). Merkostnaden for dette er ca 6000.- pr utligger. Dette foreslås finansiert gjennom at alle nåværende andelseiere STOR plass må innbetale 3000,- hver, samtidig som kostnaden / verdien for ny STOR båtplass økes tilsvarende, til kr 16200,-  

 

Dagens kostnadsnivå på havneavgift og medlemskontingent ønskes opprettholdt. Forslaget blir da som følger:

 

 

Kategori/ bredde*                       Pris pr. kategori                          Havneavgift                    Medlemskont

 

LITEN   (ca 2,4 m)                                     KR.   8 800,-                                 KR.   600,-                      KR. 350,-

 

MELLOMSTOR (ca 3,4 m)                     KR. 11 000,-                                 KR.   800,-                      KR. 350,-

 

STOR    (ca 4,4 m )                                     KR. 16 200,-                                 KR. 1000,-                      KR. 350,-

 

 

*Oppgitte plassbredder er omtrentlige mål, senter til senter på utligger.

 

 

 

2. Fastsettelse strømavgifter 2006

(Med forbehold om tilgang / infrastruktur)

 

SOMMERSTRØM (tidsrommet 1. mai – 30. september):  kr 500,-

 

STRØM VINTER (utenom sommerstrøm perioden):  Etter forbruk.

 

Se også ”Plan for framtidig strømordning”, årsmøte sak nr 5.

 

 


                                                                                                                Vedlegg 5 til referat årsmøte 2006

BREKSTAD BÅTKLUBB

7130 BREKSTAD

 

 

Plan for framtidig strømordning

 

Mål / plan

Alle MELLOMSTORE og STORE plasser, og flytebrygge skal tilføres strømuttak med måler.

Strømuttakene festes i lysstolper med 8-10 m mellomrom.

 

Estimert kostnad: ca kr 150 000,- (kostnaden avhenger bl a av materiell innkjøpsrabatter etc)

 

 

Finansiering

Andelskostnad økning: kr 2000,- pr plass x 25 plasser:                                            50 000,-

Ca 20 000,- årlig av inntektene på gjestebrygga i 5 år:                                 100 000,-

Eventuell støtte fra kommunen opp til kr 90 000 iht søknad.

 

 

Planen forutsetter:

 

-  at årsmøtet gir sin tilslutning til at alle andelseiere MELLOMSTORE og STORE plasser pålegges å innbetale kr 2000,- når strømanlegget står ferdig. Innbetalingen representerer standardhevingen, og skal gjenspeiles i plassens verdiøkning (justeres påfølgende årsmøte).

 

- at styret gis fullmakt fra årsmøtet til å iverksette prosjektet når det passer best, om nødvendig ved å ta opp et lån på opp til kr 150000,- med nødvendig pant i anlegget, for å komme i gang med dette tiltaket.

 

- Oppslutning om dugnad til formålet.

 

 

 

 

 

 

 


                                                                      Vedlegg 5 til referat årsmøte 2006

BREKSTAD BÅTKLUBB

7130 BREKSTAD

 

 

Faste priser for utleie av ledig båtplass, jfr vedtektenes § 15-4 

 

 

Avgifter pr uke:

 

Liten plass: kr 150,-

Mellomstor plass: kr 200,-

Stor plass: 300,-

 

 

 

Avgifter pr mnd:

 

Liten plass: kr 300,-

Mellomstor plass: kr 400,-

Stor plass: 500,-

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 


                                                                                                                Vedlegg 8 til referat årsmøte 2006

Brekstad Båtklubb

Dugnadsreglement - Styrets forslag til årsmøtet

 

Utfyllende bestemmelser om dugnadsorganisering i Brekstad Båtklubb – for behandling på årsmøte 2006.

 

 1. Medlemmer med anvist båtplass / andelseiere som ikke er gitt fritak gjennom dette reglement eller av styret, er dugnadspliktige. Dugnadsplikten pr båtplass omfatter minst 5 timers relevant arbeid for klubben, eller utførelse av spesielt oppdrag etter avtale med styret. 

 

 1. Følgende medlemmer er fritatt for dugnad (tvilstilfeller skal meldes til styret for vurdering):
  • Medlemmer med styreverv (gjelder ikke passive varamedlemmer i styret)
  • Medlemmer som ikke har anvist båtplass
  • Medlemmer som av helsemessige årsaker ikke kan utføre dugnad.

 

 

 
 1. Hvert medlem må selv melde seg på fastsatte dugnadsdager til styret /havnekomiteen. Aktuelle oppdrag og datoer skal framgå av vedlikeholdsplanen som legges fram på årsmøtet, og det vil bli mulighet til å skrive seg på dugnadsliste samtidig. Styret tar forbehold om endringer i oppsatte dager og skisserte oppgaver.

 

 1. Medlemmer med spesialkompetanse som f eks dykking, IT-ferdigheter, sveising etc, kan oppfylle sin dugnadsplikt gjennom spesielle oppdrag for klubben, etter avtale med styret.

 

 1. Ansvaret for oppfylling av dugnadsplikten ligger hos medlemmet selv. Dette gjelder også dokumentasjon av utført dugnad på oversikt/ dugnadsregistreringsskjema utlagt i klubbhuset (se vedlegg).

 

 1. Medlemmer som uten grunn godkjent av styret, IKKE kan dokumentere gjennomført pålagt dugnad (på oversikt/ dugnadsregistreringsskjema), må betale kr 500,- i ”dugnadsavgift” til Brekstad Båtklubb.

 

 1. Eventuell dugnadsavgift vil bli avkrevd i november, med betalingsfrist 1. desember.

 

 1. Dersom dugnadsavgiften ikke er innbetalt innen frist oppgitt i rekommandert påkrav, mister aktuelle medlemmet sine rettigheter i klubben og båtplassen, Jfr vedtektenes §3.

 

 

 


                                                                                                                Vedlegg 9 til referat årsmøte 2006

BREKSTAD BÅTKLUBB

7130 BREKSTAD

 

Status før valget:                                                                              

 

Verv                                                                                          Varighet            På valg 2006    

Formann: Geir Skogstad                                                                     2 år                      Ja

Kasserer: Frode Brekstad                                                                   2 år                      Ja

Styremedl: Arve Flatås                                                            2 år                      Ja

 

Nestformann:      Kolbjørn Gjestad                                                      2 år                      nei

Havnesjef:          Terje Myhre                                                               2 år                      nei                       

Styre varamedlem: Brynulf Pedersen                                                 2 år                      nei                                     

Havnekomite medlem: Sigurd Sigurdsen                                          2 år                      *nei                     

Havnekomite medlem: Gisle Ashjemshalten                                     2 år                      nei                       

 

Valgkomitè leder:            Jon Andersen                                               1 år                      ja                        

Valgkomitè medlem:       Gunnvald Arnø                                           1 år                      ja                        

Valgkomitè vara: Svein Rø                                                                  1 år                      ja                        

 

Revisor: Stig Skogstad                                                            2 år                      *nei                                   

Revisor: Thomas Hovde (sluttet 2005- ikke ny pga vedtektsendring)        2 år

Revisor vara: Jøran Sørdal                                                                  2 år                      *nei                     

 

 

Valgt på årsmøte 20/03-2006 iht valgkomiteens forslag:

 

Formann:                                        Geir Skogstad                                2 år

Kasserer:                                        Frode Brekstad                            2 år

Styremedl:                                      Arve Flatås                                     2 år

 

Valgkomitè leder:                          Svein Rø                                        1 år

Valgkomitè medlem:                     Njål Norset                                    1 år

Valgkomitè vara:                           John Andersen                                1 år

 

Havnekomite medlem: *Sigurd Sigurdsen                                        2 år

 

Revisor vara:                    *Jøran Sørdal                                               2 år

 

*Valgt for to nye år for å komme i motfase med tilsvarende verv i styret, slik at ikke alle går ut samtidig

 

 

 

 

 

 


 

Brekstad båtklubb - vedlikehold 2006

Forslag 2006

Sist oppdatert: 20.03.2006

Vedlegg 7 til referat årsmøte 2006

 

Tiltak

Deltiltak

Merknad

Oppfølging / dugnadsleder

Kostnad

 

 

Gjestebrygge; Kontroll, evnt sikre forankring:

 

 

 

 

 

 

Kontroll av forankring (dykk)

Dykkere i klubben

Havnekomite

 

 

 

 

Nedtegning av fester / dokumentasjon

 

Havnekomite

 

 

 

 

Eventuell reparasjon / forsterkning

 

Havnekomite

 

 

 

 

Informasjons-skilt, sanitære forhold, priser etc

 

Styret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utlegging av utliggere brygge 1 og 2 før sessongen

Innen 29. april 

Havnekomite

 

 

 

Ny-brygge (3 -4 sammenbygning):  

 

 

 

 

 

 

Bestilling / leverandørkontakt brygge ca 33m

 

Terje Myhre / styret

116000

 

 

 

Bestilling / leverandørkontakt 3 utliggere m/dørk

 

 

66000

 

 

 

Montering brygge, div festebolter, spiker etc

 

Havnekomite / styret

1000

 

 

 

Kle med dobbel 2"x8" på nybrygga

Dugnad 22. og 29. april 

Havnekomite

3000

 

 

 

Anskaffe 1 og montere 2 nye stag til landfestene

Dugnad 22. og 29. april 

Havnekomite

3000

 

 

 

Montering / flytting 5 utliggere store plasser

 

brukere aktuelle plasser

 

 

 

 

Montering utligger for mellomplass nybrygge

 

Morten Aae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brygge 4:

 

 

 

 

 

 

Ta opp  / reparere 1-2 utliggere

Dugnadsdager

Havnekomite

 

 

 

 

Rep ytterste utligger inkl feste ved "OTTO"/E3A

 

NAEW FOL Ørland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrisk installasjon inkl belysning på bryggene:

 

 

 

 

 

 

Iht pkt 5 på årsmøtet

 

Havnekomite / Frode Brekstad

 

 

 

Diverse:

 

 

 

 

 

 

Maling klubbhus

Dugnadsdager

Svein Rø

 

 

 

 

Smøring av hengsler dører / vinduer

Dugnadsdager

Havnekomite

 

 

 

 

Rydding langs molo

Dugnadsdager

Havnekomite

 

 

 

 

Rengjøre /fjerne groe etc på brygger

Dugnadsdager

Havnekomite

 

 

 

 

Kontroll vedlikehold av anlegget / rydding

Dugnadsdager

Havnekomite

 

 

 

Opptak av utliggere brygge 1 og 2 etter sessongen

Dugnad 28. okt

Havnekomite

 

 

 

 

 

 

 

189000

 

 

 

**********   Saker ovenfor er for Årsmøte 2006  

Årsmøtet holdes mandag 20.mars 2006 KL 1900, PÅ ØRLAND KYSTHOTELL ************ ************ ************ ************ ************