Klubbhuset

Sunday, 28-Mar-2010 22:55

 

 • Alle medlemmer av klubben vil som en del av sitt medlemskap få tildelt nøkkel til det flotte klubbhuset som vi har.
 • I Klubbhuset vil det nå bli en aktiv oppslagstavle, der alle kan lese informasjon som er aktuell og ikke minst skrive seg på dugnadslistene.
 • Håper mange vil møte i Klubbhuset å bruke det som et treffsted i den flotte sommersessongen vi nå skal inn i.

.

 • Oppslagstavle:

.

 • Det er nå laget medlemskort for alle medlemmer med og uten båtplass, kortene blir lagt ut i klubbhuset i løpet av april 2010. Disse kortene kan blant annet benyttes hos våre sammarbeidspartnere (se logoer til høyre) for å oppnå medlemsfordeler. Se oppslag i klubbhuset for mer info. Medlemskortet blir seende slik ut: (31/3-10).
 • Det er nå laget foldere som kan brukes for informasjon og rekrutering. Se etter denne i Klubbhuset, eller last ned en her (30/3-05).
 • Klubbens reglement finner du her på Om oss.

.

.

.

.

.

 • Informasjonsskriv av mai 2005.

Brekstad Båtklubb

Informasjon mai 2005

1. Informasjon - Brekstad Båtklubb ”på nett”

.

I tillegg til denne info, har Njål Norset har etablert en hjemmeside for klubben. Her kan du finne informasjon om klubbens virke, planer, referater fra årsmøte og litt positiv omtale. Adressen er http://brekstadbåtklubb.no/  (tidligere:   home.no.net/brbaat).

.

Styret vil også legge ut slik informasjon inkl båtplassoversikt mv, i klubbhuset.

2. Nøkkel til klubbhuset  

Alle medlemmer kan kvittere ut nøkkel til klubbhuset.

Kontaktperson: Kolbjørn Gjestad, tlf 72524875 / 990 92 807.

3. Vimpel Brekstad Båtklubb

Vimpel med klubbens navn / logo, er til salg for kr 50,-. Henvendelse styret.

4. Disponering av plass som ikke brukes

Klubben ønsker melding fra medlemmer som ikke tenker å benytte sin båtplass i inneværende år. Dette spesielt fordi klubben kan få inntekter gjennom framleie av slike plasser.

5. Avklaring private plasser – sammenbygging brygge 3 og 4

Forhold omkring private båtplasser foran klubbhuset er nå avklart. 2 av rettighetshaverne har takket ja til å bli med i klubben, mens de 2 andre har gitt avkall på sine plasser.

Styret planlegger nå sammenbygging av brygge 3 og 4, og etablering av nye båtplasser i dette området. 

6. Registrering av ønske om strøm til anvist båtplass

Klubben ønsker melding fra medlemmer som ønsker strøm til anvist båtplass, for registrering opp mot dimensjonering installasjonen. Kontaktperson: Frode Brekstad, tlf 72523367.

Avhengig av interessen, vil det tilkomme en årlig leie/avgift, eller engangsavgift gjennom andelstegning. Forbrukt strøm kommer i tillegg.

7. Vedlikeholdsplan 2005

Styret og havnekomiteen har etablert en vedlikeholdsplan for 2005. Hensikten er å avklare klubbens ambisjoner for inneværende år, gi medlemmene innsyn i klubbens planer - og å skaffe det enkelte medlem forutsigbarhet mht hva som kreves av dugnadsinnsats etc. Planen sendes ut sammen med denne info.

8. Dugnad og dugnadsreglement 2005

For å skaffe det enkelte medlem forutsigbarhet for hva som kreves av dugnadsinnsats, har styret i år prøvd å fastsette klubbens dugnadsbehov på en sesongplan / årsplan. Dette innebærer at alle medlemmer som ikke har avtalt alternativ innsats for klubben eller særvilkår, allerede er satt opp på ei dugnadsøkt for klubben. Aktuelle dager framgår av vedlikeholdsplan 2005. Det presiseres at det skal være mulig å bytte tidspunkt, eller ta dugnaden på anen måte en foreslått – men at dette ansvaret nå hviler på det enkelte medlem. Styret har et håp om å skape et litt positivt miljø på dugnadsdagene, så det hadde vært hyggelig om flere enn de som har oppsatt dugnadsøkt kommer innom på disse dagene og slår av en prat. Klubbens dugnadsreglement framgår av baksida.

Styret ønsker alle medlemmene et varmt og solfyllt båt-år!

Dugnadsreglement 2005

Utfyllende bestemmelser om dugnadsorganisering i Brekstad Båtklubb - vedtatt på styremøte 02/05-2005. Dette med referanse til sak 4 på årsmøtet 15/03-2005; vedtak om videreføring av dugnadsreglement fra 1998:

 1. Hvert medlem blir kalt inn til dugnad på klubbhuset eller havneanlegget, alternativt forespurt om å utføre annet nødvendig arbeid for klubben etter avtale med styret.
 2. Innkalling med forslag til oppmøtetid og plan over hva som skal gjøres, blir sendt ut sammen med årlig betalingskrav for medlemsavgifter - normalt innen 1. mai. Styret tar forbehold om endringer i oppsatte dager og skisserte oppgaver.
 3. Medlemmer som ikke kan møte til oppsatt tid, er selv ansvarlig for å bytte oppmøtetid med annet medlem, eller skaffe stedfortreder. Styret ved nestformann Kolbjørn Gjestad, tlf 72524875 / 99092807 skal varsles ved slik bytting, eller for avklaring på spesielle forhold knyttet til oppsatt dugnad. Dette gjelder også medlemmer som mener seg berettiget til å slippe oppsatt dugnad, f eks pga helsemessige årsaker.
 4. Medlemmer som uten grunn godkjent av styret, IKKE gjennomfører pålagt dugnad (ca 5 timer årlig, eventuelt annen oppgave avtalt med styret), må betale kr 500,- i ”dugnadsavgift” til Båtklubben.
 5. Eventuell dugnadsavgift vil bli avkrevd i november, med betalingsfrist 1. desember.
 6. Dersom dugnadsavgiften ikke er innbetalt innen frist oppgitt i rekommandert påkrav, mister aktuelle medlemmet sine rettigheter i klubben og båtplassen, Jfr vedtektenes §3.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.